kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/9821 E., 1996/10744 K.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNDE TARAF TEŞKİLİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/9821 1996/10744

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece
davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından
temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Taşınmaz üzerindeki yapının mevcut durumu, bağımsız bölüm olabilecek
bölümlerinin sayısı ve paydaş sayısı dikkate alındığında kat mülkiyeti tesisi
suretiyle ortaklığın giderilmesine ilişkin istemin reddi ile, satış suretiyle
ortaklığın giderilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik yoktur.
Ancak, ortaklığın giderilmesi davasının tapuda kayıtlı tüm paydaşları
kapsaması gerektiği dikkate alınmadan, tapuda paydaş olan bir kısım kişilerin
davaya dahil edilmiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 2.12.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA