kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/9660 E., 1996/10822 K.

ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİNDE OYBİRLİĞİ

REKLAM PANOSU

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/9660 1996/10822

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde men’i müdahale istenilmiştir. Mahkemece davanın
kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
5. kattaki tüm bağımsız bölümlerin davalıya ait olması onun yasa
gereği ortak yerlerden olan bölümleri projeye aykırı olarak kendi bağımsız
bölümlerine katma hakkı vermez. Bu nedenle davalının temyiz itirazları varit
değildir.
Davacının temyizine gelince;
Kat Mülkiyeti Kanununun 45. maddesi hükmüne göre anayapının dış
duvarlarının, çatı ve damının reklam maksadı ile kiralanması dahi önemli
yönetim işlerinden sayıldığı cihetle bu konudaki kararın tüm kat maliklerinin
oybirliği ile alınması zorunlu iken bu koşulu içermeyen kat malikleri kurulu
kararı bulunduğu gerekçesi ile reklam panosu asılmasına ilişkin davanın reddi
doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 5.12.1996
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA