kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/7988 E., 1995/8551 K.

KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİNİN DAVA HAKKI

YÖNETİCİ OLMAYAN KİŞİNİN DAVA HAKKI

YÖNETİCİNİN HAKLARI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/7988 1995/8551

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın
kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı, dava açıldığı tarihte yönetici ve kat maliki olmayan kişi
olup, yöneticiliği sırasında, yönetim için, topladığı avanstan fazla yaptığı
masrafların karşılığını, yönetici bulunduğu sırada, avans borcunu ödemeyen
kat maliklerinden istemektedir. Davacı kat malikleri kurulunun toplanıp
çoğunlukla aldıkları bir karara dayanarak bu davayı açmış isede, davayı
açtığı sırada herhangi bir sıfatı (yönetici yada kat maliki) bulunmamaktadır.
Davacı, topladığı avanstan fazla bir ödeme yapmış ise bunun yönetim
tarafından kendisine ödenmesi, ödenmediği takdirde ise tüm kat maliklerini
arsa payları oranında sorumlu olmak üzere genel hükümler dairesinde dava etme
hakkına sahip ise de, artık yönetici sıfatı bulunmadığından, ortak gider
borcunu ödemeyen kat malikinden yönetimin alacağını talep etme hakkı yoktur.
Bu durumda, davacının sıfatı bulunmadığından davanın reddine karar
verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde kabulüne karar verilmesi doğru
görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.9.1995 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA