kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/13616 E., 1996/137 K.

MİRAS

TENKİS

TENKİS ORANI

TERCİH HAKKI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
95/13616 96/137
10.1.1996

Özet:Tenkise konusu tasarrufla verilen muayyen malın sabit tenkis
oranında taksiminin kabil olmadığının anlaşılmasından sonra tercih hakkının
kullanılması söz konusu olup daha önce bu yönde yapılan bir açıklama sonuç
doğurmaz.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
1-Bu kanunun tayin ettiği müddetlerin bitmesi tatil zamanına tesadüf
ederse bu müddetler ayrıca bir karar vermeye lüzum olmaksızın tatilin bittiği
günden itibaren 7 gün uzatılmış adlolunur (HUMK md. 177) Bu sebeple
mahkemenin temyiz dilekçesinin reddine ilişkin kararı yasal olmadığından
mahkemenin 28.9.1995 tarihli kararının kaldırılmasına hükmün esas yönünden
temyiz incelemesine karar verildi.
2-Hükmün esas yönünden temyizine gelince;
Tasarrufa konu malın sabit tenkis oranında bölünmezliği ortaya çıktığı
takdirde sözü geçen 506. maddedeki tercih hakkı gündeme gelecektir. Böyle bir
durum ortaya çıkmadan davalının tercih hakkı doğmadan davalının tercihinin
kullanılması söz konusu olamaz. Daha önce bir tercihten söz edilmişse bu
hukuki sonuc doğurmaz. O halde mahkemece yapılacak iş temlik konusu 609 ve
612 parsel sayılı taşınmazların her davacı yönünden ayrı ayrı
412.590/2.220.000’er (sabit tenkis) oranında paylaşılmasının mümkün olup
olmadığını araştırmak mümkün değilise, o zaman davalılardan tercihi sorulmak
ve 11.11.1994 günlü 4/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca süratle
dava konusu olup sabit tenkis oranına göre bölünemeyen malların ayrı ayrı
tercih hakkının kullanıldığı gündeki fiyatlara uygun değerlerini belirlemek
ve bu değerlerin sabit tenkis oranıyla çarpımından bulunacak naktin
ödetilmesine karar vermekten ibarettir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde
hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
S O N U Ç : Hükmün gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine
göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının
yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 10.1.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA