kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/8136 E., 1995/8749 K.

TESCİL (MÜLKİYETİ İHTİLAFLI TAŞINMAZ)

TESCİL KARARI İÇİN BEDELİN BANKAYA YATIRILMASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/8136 1995/8749

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde 17. maddeye göre tescil istenilmiştir. Mahkemece
davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Tescil istemine konu 918 parselle ilgili kamulaştırma evrakına göre
davacı adına yapılan kamulaştırma taşınmazın 1/5ine ilişkin iken davalı diğer
kayıt maliki paydaşlarla birlikte taşınmazın tamamı için açılan bedel
arttırımı davasında bu yönden maddi hata ileri sürmüş ancak, taşınmazın
mülkiyeti ihtilaflı olduğundan ve bu ihtilafla ilgili tapu iptali ve tescil
davası devam ettiğinden bedel arttırım davası sonunda mahkemece verilip daha
sonra kesinleşen kararda taşınmazın tamamı için arttırılacak bedel
belirlenerek hüküm altına alınmış, kararda mülkiyet ihtilafı devam ettiğinden
bu bedelin sözü edilen dava sonuçlanıp tapunun ibrazı üzerine ödenmesi
öngörülmüştür. Tapu iptali ve tescil davası sonunda taşınmazın tamamının
davalı İspir adına tesciline karar verilmiş olmakla, bedel arttırım
davasıda, taşınmazın tamamı üzerinden davalı yönünden kesinleşmiş durumu
ifade eden bir hale gelmiştir.
Bu durumda davalının sair temyiz itirazları varit değil ise de,
Kamulaştırma Kanununun 17. maddesi hükmüne göre tescil kararı verilebilmesi
için arttırılmış bedelin malike ödenmiş olması yada tamamının milli bir
bankaya yatırılmış olması da gereklidir. Bedel arttırım davası sonunda
taşınmazın tamamı için kesinleşen bedelin davalı adına bankaya yatırılıp
yatırılmadığı, yada davalıya ödenip ödenmediği hususları saptanıp, bu hususun
verilecek kesin bir mehil ile yerine getirilmesi sağlanmadan tescile karar
verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14.9.1995 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA