kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

1. Hukuk Dairesi 1995/8116 E., 1995/6713 K.

TAŞINMAZLARIN AYRI AYRI YETKİ

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
Birinci Hukuk Dairesi

E. 1995/8116
K. 1995/6713
T. 2.5.1995

* TAŞINMAZLARIN AYRI AYRI YETKİ
ALANLARINDA BULUNMALARI
* YETKİLİ MAHKEME

ÖZET: Birden fazla taşınmazlara ilişkin davanın, taşınmazlardan birinin
bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekir. Bu yetki kuralı, kamu düzeni ile
ilgili olduğundan doğrudan gözönünde tutulur. Gaziantep’te açılan davaya,
Nizip İlçesi’ndeki taşınmazlar yönünden de tüm taşınmazlar için değerlendirme
yapılıp hüküm kurulmalıdır.

(1086 s. HUMK. m. 13/4)

Davacı tarafından, davalılar aleyhine açılan muris muvazaası nedeniyle tapu
iptali tescil, olmadığından tenkis davasının yapılan yargılamasında,
mahkemece davanın reddine dair verilen kararın davacı tarafından duruşmalı
olarak temyizi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra
dosya incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, BK.nun 18. maddesinden kaynaklanan muris muvazaası hukuksal nedenine
dayalı tapu iptali tescil, olmadığı takdirde tenkis isteklerine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazlar Gaziantep ve Nizip’te bulunmaktadırlar. Birden fazla
gayrimenkule ait davanın gayrimenkullerinden birinin bulunduğu mahal
mahkemesinde ikame olunabileceği HUMK.nun 13. maddesinin son fıkrası hükmü
gereğidir.

Kamu düzeniyle ilgili olan yetki hususunun mahkemece re’sen (doğrudan)
gözönünde tutulması zorunludur. O halde, Nizip İlçesi’ndeki taşınmazlar
yönünden de Gaziantep’de açılan iş bu temyize konu davaya bakılması çekişmeli
tüm taşınmazlar için topyekün değerlendirme yapılıp hüküm kurulması
gerekirken, bir kısım taşınmazlar için yazılı olduğu üzere yetkisizlik kararı
verilerek sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Kabule göre de, kademeli isteklerden ikincisini teşkil eden tenkis talebinin
değerlendirme dışı bırakılması da doğru değildir. Davacının temyiz itirazı
yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK.nun 428.
maddesi gereğince (BOZULMASINA), alınan peşin harcın temyiz edene geri
verilmesine, bozma sebebine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer
olmadığına, 2.5.1995 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA