kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/8102 E., 1995/9502 K.

İMAR AFFI İLE EDİNİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/8102 1995/9502

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde çekme kattaki iki bağımsız bölüme arsa payı
verilmesi ve tescil istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş,
hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı her ne kadar 20.3.1974 tarihli kat maliklerinin muvafakatına
dayanmakta ise de, bu muvafakattan sonra 15.11.1974 tarihinde arsa olarak
kayıtlı bulunan ana gayrimenkulde kat mülkiyetine geçilmiş olup, tescili
istenen bağımsız bölümler bu sırada tescil edilmemiştir. Kat mülkiyetine
geçtikten sonra, projede mevcut olmayan bağımsız bölümlerin arsa payı
verilerek tescil edilebilmesi için Kat Mülkiyeti Kanununun 44. maddesindeki
koşulların gerçekleşmesi gerekli olup, bu konuda 2981 sayılı Kanunun 3290
sayılı Kanunla değişik 16. maddesine dayanılamaz.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici
sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve
kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 3.10.1995 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA