kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/13819 E., 1996/180 K.

VASİ

VASİ TAYİNİ

VESAYET

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
95/13819 96/180
11.1.1996

Özet:Kısıtlama yok kabul edilerek sulh hakimince vesayet kaldırılamaz.
Görev asliye hakimine aittir.
Değiştirilinceye kadar vasinin görevi devam eder kendiliğinden sona
ermez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Sulh mahkemesince oluşmuş vesayet kararı Medeni Kanunun 416 ve devamı
maddelerindeki hükümlere göre sona erdirilebilir. Kısıtlamanın kaldırılması
davasında görevli mahkeme Asliye Mahkemesidir. Bu yön gözetilmeden vesayet
kararının yok hükmünde kabulü ile vesayete son verilmesi usul ve yasaya
aykırıdır.
Medeni Kanunun 399. maddesi uyarınca vasi dörtyıl için tayin edilir.
Dört yılın bitiminde vasinin itizar (özür) hakkı vardır. Vasi itizar
etmemişse mahkemece vasinin değiştirilmesine (MK. 424) karar verilmemiş ise
vasinin görevi devam eder. Kendiliğinde sona ermez. (Prof. Dr. H. V.
Velidedeoğlu, Türk Medeni Kanunu 1965, sf. 512) Kaldıki vasi halefi ise
başlayıncaya kadar zaruri olan idari tasarrufları ifa ile mükelleftir. (MK.
426). Bu yönler gözetilmemesi de doğru değildir.
S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün
BOZULMASINA bozma nedenine göre sair yönlerin incelenmesine yer olmadığına
oybirliğiyle karar verildi. 11.01.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA