kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 1995/7833 E., 1995/8071 K.

İŞYERİ İHTİYACI

TAHLİYE İSTEMİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Altıncı Hukuk Dairesi

E. 1995/7833
K. 1995/8071
T. 3.11.1995


ÖZET : 6570 sayılı Yasanın 7/b-c-ç maddelerine dayanan tahliye davasının,
anılan Yasa maddeleriyle İİK.nun 272. maddesinin kıyasen uygulanması ve
yerleşmiş içtihatlar uyarınca kira sözleşmesinin bitimini izleyen bir ay
içinde açılması gerekir.

(6570 s. GKK. m. 7/b-c-ç) (2004 s. İİK. m. 272)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar, davalı
tarafından süresi içinde duruşmalı olarak temyiz edilmiş, ancak dava
duruşmalı işlerden olmadığından reddine karar verildikten sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, işyeri ihtiyacı nedeni ile tahliye istemidir. Mahkemece, tahliyeye karar
verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

6570 sayılı Yasanın 7/b-c-ç maddelerine dayanan tahliye davasının, anılan Yasa
maddeleriyle İİK.nun 272. maddesinin kıyasen uygulanması ve yerleşmiş
İçtihatlar uyarınca kira akdinin hitamını takip eden bir ay içinde açılması
gerekir. Daha önce veya bir aylık dava açma süresi içinde tahliye iradesi
kiracıya bildirilmişse, bu irada açıklaması süreyi koruyacağından, bu
bildirimi takip eden dönemin sonuna kadar dava açma hakkı saklı tutulmuş
sayılır. Bu gibi durumlarda aktin başlangıcı olan ayın kirasının ihtirazi
kayıtlı alınıp alınmaması önemli değildir. Bu cihet, kamu düzenine ilişkin
olduğu için davalı tarafça ileri sürülme şartı aranmaksızın mahkemece
kendiliğinden nazara alınması gerekir.

Davanın süresinde açılıp açılmadığının tesbiti için öncelikle aktin başının,
süresinin böylece sona eriş tarihinin bilinmesi icabeder. Davacının bu
tarihleri bildirmesi gerekir. Davalı karşı çıkarsa bu cihetin bir hadise
olarak çözümlenmesi, bu konuda tanık dahil taraf delillerinin toplanması
gerekir.

Taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi yoktur. Davacı sözlü akdin
başlangıcını 1.7.1986 ve bir yıl süreli olduğunu iddia etmiş, davalı buna
karşı çıkmış, akdin başlangıcının Ocak 1990 yılı olduğunu savunmuştur. Bu
durumda süre konusunda uyuşmazlık çıktığından sözlü akdin başlangıç ve süresi
ile ilgili taraf delilleri toplanarak davanın süresinde açılıp açılmadığının
tesbiti ve ondan sonra işin esasının incelenmesi gerekirken noksan inceleme
ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olduğundan hüküm
bozulmalıdır.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile
hükmün HUMK.nun 428. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair
hususların incelenmesine yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz
harcının temyiz edene iadesine, 14.9.1995 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA