kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 1995/7816 E., 1995/1587 K.

GEÇERLİ TEBLİGAT BİÇİMİ

KOOPERATİF ORTAĞI

KOOPERATİFTEN ÇIKARILMA

ORTAĞIN DAVA HAKKI

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
Onbirinci Hukuk Dairesi

E. 1995/7816
K. 1995/1587
T. 23.2.1995

ÖZET: Kooperatif ortaklığından çıkarılan ortağın, çıkarılma kararının iptalini
dava etmesi için kooperatifçe verilen çıkarma kararının tebliğ edilmesinden
itibaren üç ay içinde açılması gerekir.

Yapılan uyarıların ve çıkarma kararının Tebligat Kanununun 21. maddesine göre
yapıldığı açıklanmış ise de tebligatlar davacının ortaklık senedinde
kooperatife bildirdiği adrese yapılmadığı gibi Tebligat Tüzüğünün 28.
maddesinde belirtilen şekilde; ilgilinin adresinde bulunmama sebebi, bilmesi
gereken komşu, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti üyesi, zabıta amir veya
memurlarından araştırıldığı da tebligat tutanağına yazılmamıştır. Tebligatın
bu usule uyulmadan yapıldığı saptandığına göre davanın üç aylık yasal süresi
içerisinde açılmış olduğunun kabulü gerekir.

(1163 s. Koop. K. m. 16)
(7201 s. Tebligat K. m. 21)
[Tebligat Niz. - 4/12059 s. (20.8.1959 Ta.) m. 28]

Taraflar arasındaki davadan dolayı, (Antalya Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi)
’nce verilen 14.6.1994 tarih ve 614-463 sayılı hükmün temyizen tetkiki davacı
vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği
anlaşılmış olmakla, dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili: davacının davalı kooperatifin ortağı bulunduğunu, ortada hiçbir
neden yokken yasadaki prosedüre uymadan davacının ortaklıktan çıkarıldığını
iddia ederek, davalının çıkarma kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; davacının süresinden sonra dava açtığını bu nedenle davanın
reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma ve dosya içerisindeki yazılara göre, ihraç kararının
tebliğinden itibaren üç ay içerisinde dava açılmadığı gerekçesiyle davanın
reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacı, kooperatifçe yapılan uyarıların ve çıkarma kararının kendisine tebliğ
edilmediğini iddia etmiştir. Mahkemece, davacının çıkarma kararının
tebliğinden itibaren üç aylık süre içerisinde açılmadığı gerekçesiyle davanın
reddine karar verilmiştir. Dosya içerisindeki belgeler incelendiğinde,
davacıya yapılan uyarıların ve çıkarma kararının Tebligat Kanununun 21.
maddesine göre yapılmış olduğu tesbit edilmiştir. Ancak tebligatlar,
davacının ortaklık senedinde kooperatife bildirdiği adrese yapılmadığı gibi,
Tebligat Tüzüğünün 28. maddesinde belirtildiği şekilde, ilgilinin adresinde
bulunmama sebebi, bilmesi muhtemel komşu, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti
azası, zabıta amir veya memurlarından tahkik edilip, tebligat mazbatasına
yazılmamıştır. Tebligatın bu usule uyulmadan yapılmış olduğu tesbit
edildiğine göre davanın yasal süresi içerisinde açılmış olduğunun kabulü
gerekir. Bu durumda mahkemece işin esasına girilip, tarafların kanıtları
değerlendirilerek oluşacak sonuca göre hüküm kurulmak gerekirken, yazılı
olduğu şekilde davanın reddi doğru olmamıştır.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekili temyiz itirazlarının
kabulü ile hükmün davacı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin
harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.2.1995 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA