kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

21. Hukuk Dairesi 1995/7807 E., 1995/7700 K.

PRİM ÖDEME SORUMLULUĞU

PRİMLERİN TAHSİLİNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
21. Hukuk Dairesi
Başkanlığı

Esas Karar
1995/7807 1995/7700

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı, Edirne S.S.K. Müdürlüğünün 1995/30 sayılı ödeme emrinin
iptaline karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar
vermiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği
düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasanın 80/10 fıkrası
gereği sigorta primlerini haklı neden olmaksızın süresi içerisinde ödemeyen
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tahakkuk ve tediye ile görevli üst düzey
yöneticileri bu primlerin ödenmesinden işverenle birlikte müştereken ve
müteselsilen sorumludur. Dava konusu olayda, davacının T.C.D.D. Genel
Müdürlüğünün üst düzey yöneticisi olduğu tartışmasızdır. Öte yandan, 6183
sayılı Yasaya göre, takip edilen sigorta primlerine konu sigortalılara ücret
ödemelerinin zamanında yapıldığı veya bu ücret ödemeleri ile ilgili herhangi
bir uyuşmazlığın da bulunmadığı anlaşılmaktadır. 506 sayılı Yasanın sistemine
göre sigortalılara ücretlerin ödenmesi sırasında işveren ücret ödemelerinden
sigortalıya düşen sigorta primlerini kesmek işveren olarak kendi payına
düşeni de eklemek suretiyle en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma yatırmakla
sorumludur. Dava konusu olayda, Genel Müdürlüğünün makul ve kabul edilebilir
bir neden söz konusu olmaksızın sigorta primlerini yatırmadığı ve Genel
Müdürün bu duruma muttali olduğu anlaşıldığına göre, yeterli ve geçerli haklı
neden gösterilmeden sigorta primlerinin ödenmemesi usul ve yasaya aykırı
olup, üst düzey yöneticisi Genel Müdürü sorumluluktan kurtarmaz. Kaldıki,
dosyada söz konusu edilen Bakanlar Kurulu kararında sigorta primlerinin
ödenmemesi yönünden açık ve kesin bir ibare veya hüküm yer almadığı gibi 506
sayılı Yasanın primlerin ödenmesine ilişkin 79. ve 80. maddelerinin geçici
olarak askıya alındığı yönünde bir düzenleme de söz konusu edilmemiştir.
Kaldıki, böyle bir düzenlemenin hukuk sistemimiz açısından da geçersiz
olacağı açıktır. Şu duruma göre, davacının sorumluluğu dikkate alınmadan
istemin kabulü usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir.
O halde, davalının bu yönleri içeren temyiz istemleri kabul edilmeli
ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 21.12.1995
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA