kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

10. Hukuk Dairesi 1995/7796 E., 1995/8681 K.

İŞ KAZASININ TESPİTİ

OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Onuncu Hukuk Dairesi

Davacı, Faruk’un ölümü ile sonuçlanan kazanın işkazası olduğunun tesbitine
karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar vermiştir.

Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz isteğinin
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik h‰kimi tarafından düzenlenen raporla
dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar
tesbit edildi:

Davacı Meryem vekili, müvekkilesinin murisi ve eşi Faruk’un davalılardan
B...... Giyim Sanayi Limited Şirketi işyerinde çalışmakta iken, 28.9.1993
günü işyerine ait ve Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1993/919 esas
sayılı davasına görevli gitmekte iken, trafik kazasına uğradığını belirterek
olayın iş kazası olduğunun tesbitini istemiştir. Dosya içeriğine göre,
sigortalı Faruk’un davalı işverene ait işyerinde 1.7.1993 tarihinden itibaren
hizmet akti ile çalışmaya başladığı, işyerinde işveren vekili, görevli müdür
gibi hizmette bulunduğu, ayrıca işverenin harici işlerini, adliyedeki
işlerini de takip ettiği, olay günü işveren Ferudun’la birlikte aynı araçla
Sıhhiye’deki adliye yakınına geldikleri, adliye tarafına, caddenin bir
tarafından diğer tarafına birlikte geçerlerken, sigortalının trafik kazası
sonucu öldüğü, olayın 28.9.1993 günü saat 9’da meydana geldiği, trafik olay
zaptının, da bunu doğruladığı anlaşılmaktadır. Davalı işveren, sigortalının
olay günü kendisi ile birlikte adliyeye gelmek için araca bindiğini, esas
amacının kızının düğünü için kredi almak olduğunu ve görevli bulunmadığını
savunmuştur. Dosyada bulunan sigorta müfettişinin raporu ve düzenlediği
tutanağa göre, olayın işkazası olduğu sonucuna varıldığı, diğer sigorta
müfettişi ise, düzenlediği rapor ve eki tutanağa göre sigortalının kızının
düğünü için kredi alma maksadıyla işverenle birlikte gittiği sonucuna
vararak, iş kazası olmadığını bildirmiştir. Yine dosya içeriğine göre,
duruşmada dinlenen davacı ve davalı tanıkları sigortalının işveren Ferudun’la
aynı araçta Ankara Adliyesi’ne doğru birlikte gittiklerini bildirmişler,
bunlardan davalı tanıkları Faruk’un kızının düğünü için kredi alma konusu
olduğunu, onun için birlikte gitmiş olabileceğini belirtmişlerdir. Ancak,
şahit ifadelerinden, kredi alınacak bankanın Yenimahalle’de olduğu ve öğleden
sonra bu kredi için görüşüleceği anlaşılmaktadır. Sigortalı, olay günü izinli
değildir. Bilakis görevlidir. Öğleden sonra Yenimahalle’deki bankadan kredi
alınacak bir iş için gereksiz olarak işverenle sigortalının Ankara
Adliyesi’ne, Sıhhiye’ye gelmesi düşünülemez. İşveren vekili durumunda olan
kıymetli bir elamanın, hiçbir görevi yoksa adliyeye götürülmesi, sigortalının
işverenin hertürlü dahili ve harici işlerine baktığı gözönünde tutulduğunda,
olay günü görevli olduğunun kabulü zorunludur. Normal iş kuralları ve hayatın
akış seyri de sigortalının görevli olduğu sonucunu gösterir. Bu itibarla
olayın, 506 sayılı Kanunun 11. maddesine göre iş kazası olarak kabulü
gerekirken, yazılı düşüncelerle davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup
bozma nedenidir.

O halde, bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm
bozulmalıdır.

S o n u ç : Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA),
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.10.1995 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA