kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/12933 E., 1996/1316 K.

PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/12933 1996/1316

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde eski hale getirme istenilmiştir. Mahkemece davanın
reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava, anagayrımenkulün mimari projesine aykırı olarak inşa edilen
bölümünün yıkılması sureti ile eski hale getirmeye ilişkin olup, bölümü inşa
ettiği iddia olunan Mustafa ile onu fiilen kullanan Melahat
hakkında açılmıştır.
Yargılama sırasında Melahat’in yıkılması istenen bağımsız
bölümü tahliye ettiği ve bu yeri dava dışı İsmail’in işgaline terk
ettiği anlaşılması üzerine davacı HUMK 186. maddesi kapsamında olduğu
anlaşılan bir istemle İsmail’i de dava dilekçesi tebliğ ettirmek sureti ile
davaya dahil etmiştir. Mahkemece daha sonra İsmail hakkında 186.
maddeye göre açılmış olduğu kabul edilen davanın açılmamış sayılmasına,
projeye aykırı bölümü inşa eden Mustafa’nın ise bu bölümü devrettiği
için ilgisi kalmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Kat Mülkiyetine tabi bir anagayrımenkulün tapuya kayıtlı olmayan ve
projeye aykırılık teşkil eden bölümünün geçerli bir satışa konu edilmesi söz
konusu bulunmadığı ve bunu yapan davalılardan Mustafa olduğuna göre buna
devretmesi onu sorumluluktan ve davaya muhatap olmaktan muaf tutmayacağına
göre davaya Mustafa ve halen haksız müdahale teşkil eden bu bölümü işgal eden
İsmail hakkında devam edilerek yapılacak tahkikat sonunda belirlenen duruma
göre hüküm tesis gerekir.
Aksine düşüncelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 8.2.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA