kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/13255 E., 1996/996 K.

KARI KOCA MALLARI

MAL AYRILIĞI

MAL ORTAKLIĞI

MALIN PARASINI ÖDEMEK

ORTAK MAL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
95/13255 96/996
30.1.1996

Özet:Otomobil sicilinin aksi tanıkla ıspatlanamaz. Otomobil alımı
sırasında katkıda bulunan eş otomobilin kaim değeri üzerinden pay isteyemez.
Ancak katkıyı ister.
Ortak menkulün ortak olduğunun tesbiti ile yetinilmelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki
istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün tebligata rağmen taraflar
gelmediler. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya
bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği
görüşülüp düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle, kanuna uygun
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre
aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalı adına kayıtlı otomobilin mülkiyet durumunun aksi tanık
beyanıyla isbat edilemez. (2918 sayılı Kanun Md. 20) Davacı ancak otomobil
alınmasında yaptığı katkıyı davalıdan isteyebilir. Otomobilin hangi bedelle
alındığı, davacının katkısının ne miktar olduğu isbat edilmeden ½ kaim
değeri karşılığı olarak davacının talep ettiği bedelin davalıdan tahsiline
karar verilmesi doğru değildir.
3-Ortak alındığı kabul edilen buzdolabının, tarafların müşterek malı
olduğunun tesbitiyle yetinilmesi gerekirken, ortaklığın giderilmesini
içerecek şekilde hüküm kurulması yanlıştır.
4-Davacı Warmstar marka elektirikli sobanın ortak alındığını
belirttiği halde, talep aşılarak bu eşyanın davacıya verilmesi, usul ve
kanuna aykarıdır.
5-Altın bileklik ve kol saatinin tanık beyanları ve düğün
fotoğraflarıyla davalıya ait olduğunun anlaşılmasına, bunun aksinin
isbatlanmamasına rağmen davacıya iadesine karar verilmesi isabetsizdir.
6-İki kişilik yaylı yatak, üçlü kanepe, beş yastık, sony müzik setinin
davacıya ait olduğu isbatlanmadığından, bunlarla ilgili davanın reddi
gerekirken kabulü doğru görülmemiştir.
S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün ikinci bentde gösterilen sebepte
oyçokluğuyla, diğer bentlerde ise oybirliğiyle davalı yararına BOZULMASINA,
davalının sair temyiz itirazlarının reddine, temyiz peşin harcının yatırana
geri verilmesine karar verildi. 30.1.1996


MUHALEFET ŞERHİ

Dava konusu otomobilin davalı tarafından, bankadan kredi kullanılmak
suretiyle üçüncü şahıstan alındığı, davalı adına kayıtlı olduğu konusunda
taraflar arasında bir ihtilaf yoktur. Davacı otomobilin alınması sırasında
yaptığı katkıyı tanıkla da isbatlayabilir. Yaptığı katkıyı da otomobilde
yarattığı, değer oranında isteyebilir. Bu nedenle sayın çoğunluğun 2.
bentdeki bozma gerekçesine katılmıyoruz.

Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA