kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

1. Hukuk Dairesi 1995/13196 E., 1995/14544 K.

GİZLİ BAĞIŞ

TAPU İPTALİ VE TESCİL

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Birinci Hukuk Dairesi

E. 1995/13196
K. 1995/14544
T. 29.11.1995

* GİZLİ BAĞIŞ
* TAPU İPTALİ VE TESCİL

ÖZET : Murisin kendi üzerindeki tapulu taşınmazlar yönünden yaptığı temliki
işlemler için bağlayıcı olan 1.4.1974 tarih, ½ sayılı Yargıtay İnançları
Birleştirme Kararının, murisin bedelini ödeyerek “gizli bağış” şeklinde
gerçekleştirdiği işlemler hakkında; gerek doğrudan ve gerekse yorum yoluyla
uygulanmasına olanak yoktur.

(YİBK., 1.4.1974 gün ve ½ s.)

Davacılar tarafından, davalı aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının
yapılan yargılamasından, mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın,
davalı vekili tarafından duruşma istemli temyiz edilmiş ise de, tebligat
pulları dosya içerisinde bulunmadığından talebin reddine, temyiz
incelemesinin evrak üzerinden yapılmasına karar verildi, dosya incelendi,
gereği görüşülüp düşünüldü:

Davada ileri sürülen iddianın içeriğine ve davalının savunmasına göre; yanlar
arasındaki uyuşmazlık, murisin gerçekte bedelini bizzat ödeyip, üçüncü
kişiden satın aldığı taşınmazı mirastan mal kaçırmak amacıyla tapu siciline
yarar sağlamak istediği kişi (davalı) adına kaydettirmesi halinde 1.4.1974
tarih, ½ sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararının uygulama yeri
bulup bulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Gerçekten, 1.4.1974 tarihli karar, konusu ve sonuç bölümü itibariyle, murisin
kendi üzerindeki tapulu taşınmazlar yönünden yaptığı temliki işlemler için
bağlayıcıdır. Somut olayda olduğu gibi bedeli ödenerek “gizli bağış” şeklinde
gerçekleştirilen işlemler hakkında anılan Yargıtay İnançları Birleştirme
Kararının doğrudan bağlayıcı olma niteliği yoktur. Bunun yanısıra, karara,
yorum yoluyla gizli bağış iddialarına yönelik olarak uygulama olanağı
sağlanamayacağı; Hukuk Genel Kurulu’nun 30.12.1992 tarih, 586/782; 21.9.1994
tarih, 248/538; 21.12.1994 tarih, 667/856; 11.10.1995 tarih, 1995/1-608
sayılı kararlarında belirtilmiş; Dairenin yargısal uygulaması da bu
doğrultuda kararlılık kazanmıştır.

Somut olayda, miras bırakanın parasını ödeyerek üçüncü kişiden aldığı 37
parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının ikinci eş olan davalı adına
oluşturulduğu; davalının taşınmazı alacak maddi gücünün bulunmadığı ileri
sürülüp iptal ve tescil istendiğine göre, yukarda değinilen ilkeler ve
içtihatlar uyarınca davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanlış
değerlendirme ile kabulü yönünde hüküm kurulması isabetsizdir. Davalının
temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü,
HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan harcın temyiz
edene geri verilmesine, 29.11.1995 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA