kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/13158 E., 1995/14108 K.

DAVA ZAMANI

MİRAS

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA TENKİS

TENKİS

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas Karar
95/13158 95/14108
22.12.1995

Özet: Ölüme bağlı tasarruflar ifa edilmeden de tenkisi istenebilir.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Saklı payını alamayan mirasçılar, tasarruf nisabını aşan teberrunun
tenkisi için dava açabilir. ( MK. M.502) Vasiyeti yerine getirmekle yükümlü
kişi de yapılan teberru tutarının tenkisini isteyebilir. (MK. M.466/1)
Kanunlarımızda ölüme bağlı teberrular ile edilmeden tenkisinin
istenemeyeceğini gösteren bir kural olmadığından vasiyetnamenin henüz ifa
edilmemesinin sonuca etkisi yoktur. Defi yolu ile dermeyan edilme imkanının
bulunması müstakil dava konusu yapılmasına engel değildir. O halde mahkemece
tenkis isteğinin esasının incelenmesi ve hasıl olacak sonuca göre karar
verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddedilmesi usul ve yasaya
aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz
peşin harcın yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 22.12.1995

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA