kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/7930 E., 1995/9319 K.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YOLUYLA KAT MÜLKİYETİ

ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/7930 1995/9319

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde ortaklığın satış sureti ile giderilmesi
istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılar
vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan ve duruşma
isteminin tebligat giderinin olmaması nedeniyle reddedilmesinden sonra
dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davalıların kat mülkiyetine
geçiş sureti ile paydaşlığın giderilmesi istemi reddedilip taşınmazın
satışına karar verilmiş ise de; bilirkişi raporunda kat mülkiyetine
geçilmesine engel olarak yapıda mimari projeye aykırı tadilat ve eklemeler
gösterilmiştir.
Binanın, projesine aykırı olarak inşaa edilmesi veya projeye aykırı
eklemeler yapılmış olması tek başına kat mülkiyetine geçiş sureti ile
paydaşlığın giderilmesine engel değildir. Mahkemece Kat Mülkiyeti Kanununun
12. maddesinin a bendi hükmünde yeraldığı üzere bir uzmana yapının mevcut
durumunu belirleyen projenin hazırlattırılıp bunun belediyece tasdikinin
sağlanması, tasdikin imar mevzuatına aykırılık nedeni ile mümkün olmaması
halinde ise, orjinal mimari projeye aykırı inşaatın satışı isteyen davacı
tarafından meydana getirildiğine dair davalı paydaşların iddiaları dikkate
alınarak, bunların binanın orjinal mimari projesine uygun hale getirilmesi
için gerekirse dava da açmak üzere davalılara mehil verilmesi gerekir.
Bu husus dikkate alınmadan yazılı olduğu şekilde satışa karar
verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.9.1995 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA