kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

3. Hukuk Dairesi 1995/7901 E., 1995/10063 K.

ECRİMİSİL

FAZLA HAK

YARARLANMADAN ALIKOYMA (İNTİFADAN MEN)

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Üçüncü Hukuk Dairesi

E. 1995/7901
K. 1995/10063
T. 19.9.1995ÖZET : 1- Paydaşlar (kural olarak) intifadan men edilmedikçe birbirlerinden
ecrimisil isteyemezler.

2- İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de; ecrimisil istenen süreden önce
davacı paydaşın, davaya konu taşınmaz ya da gelirinden yararlanmak isteğinin
davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır.

3- İntifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası ise, yemin dahil her türlü
kanıtla ispatlanabilir.

Bu durumda; belirtilen kural ve ilkelerin ışığında, intifadan men konusunda
tarafların gösterdikleri tüm deliller dinlenilerek, hepsinin birlikte
değerlendirilmesi, ortaya çıkacak sonuca göre uygun bir karar verilmesi
gerekir.

(743 s. MK. m. 625/2)

Dava dilekçesinde, fazla hak saklı tutularak 2.070.000 lira ecrimisilin faiz
ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece,
davanın 1.868.000 liralık bölümünün kabulü cihetine gidilmiş; hüküm, davalı
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün
kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Ecrimisile konu edilen evde taraflar paydaştırlar.

Paydaşlar (kural olarak) intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil
isteyemezler.

İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de; ecrimisil istenen süreden önce
davacı paydaşın, davaya konu taşınmaz yada gelirinden yararlanmak isteğinin
davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır.

Davada, 1988-1993 yılları için ecrimisil istenmekte olduğuna göre ecrimisil
istemine başlangıç yapılan 5.10.1988 tarihinden önce anılan koşulun
gerçekleşmiş olması gerekir. Yada, bu koşulun gerçekleştiği tarihten
başlayarak (ondan öncesi için bir tarih belirtilmemişse) en fazla dava
tarihine kadar geçen süreye ilişkin olarak ecrimisile hükmedilebilir.

İntifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası ise, yemin dahil her türlü
delille ispatlanabilir. Bu koşul; dava şartı niteliğinde olduğundan,
gerçekleşip gerçekleşmediğinin mahkemece resen araştırılarak saptanması
icabeder.

O halde; belirtilen kural ve ilkelerin ışığında, intifadan men konusunda
tarafların gösterdikleri tüm deliller (ki, davacılar vekilinin 6.11.1993
tarihli delil listesinde -diğer yasal deliller- denilmekle zımmen yemin
deliline de dayanılmış olmaktadır) toplanarak ve icabında, keşifte dinlenilen
tanıklardan bu cihet sorulmadığından, onların bu konu ile sınırlı olarak
yeniden çağırılıp dinlenilerek, hepsinin birlikte değerlendirilmesi ve ortaya
çıkacak sonuçlara uygun bir karar verilmesi gerekirken, bu yönden eksik
incelemeyle hüküm kurulması doğru değildir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan
kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), şimdilik
diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan temyiz harcının
istek halinde temyiz edene iadesine, 19.9.1995 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA