kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/14087 E., 1996/1118 K.

MİRAS

TEREKE

TEREKE BORÇLARI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2. HUKUK DAİRESİ

Sayı :
ESAS KARAR
95/14087 96/1118
1.2.1996

Y A R G I T A Y İ L A M I

Özet:Murisin ölümünde henüz terbiye ve tahsilini tamamlamayanlar ile
mahil olan çoçuklara verilecek tazminat terekenin borcu olup, net terekenin
hesabı sırasında dikkate alınmalıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
1- Davalının murisin saklı payı giderme kastı bulunmadığına ilişkin
temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Medeni Kanunun 454/2. maddesinde sayılan haklar sosyal bir amaca
yönelik olup tadadi değildir. Kanun vazı’ı miras payının dışında tuttuğu bu
hakların mirasın paylaşılmasından önce terekeden ayrılmasını öngörmüştür.
Murisin ölümünde henüz terbiye ve talimleri tamamlanmamış olan veya malul
bulunan çocuklara taksim esnasında verilecek tazminat (MK. Md. 608/2), (MK.
Md. 610) aynı nitelikte olup terekenin borçları arasında yer alması gerekir.
Murisin C.B.isminde 7.4.1968 doğumlu çalışamayan malul bir
çocuğunun bulunduğu ileri sürülmüştür. Bu çocuk için verilecek münasip bir
tazminatın açıklanan nedenlerle tenkis hesabında gözönünde tutulmaması
bozmayı gerektirmiştir.
S O N U Ç : Hükmün açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenine
göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine, kastın varlığında oybirliği ile
bozma nedeninde oyçokluğu ile karar verildi.
1.2.1996


MUHALEFET ŞERHİ

Medeni Kanunun 454. maddesi tasarruf nisabının hesaplanma biçimini
terekeden nelerin indirileceğini sayarak göstermiştir. Bunlar ölenin
borçları, cenaze masrafı, terekeyi mühürlemek ve defter tutma masraflarıdır.
Miras bırakanın borçları mirasın açıldığı anda mamelekinde mevcut olan
pasiflerdir. Kanun olguları sayarak göstermişse yorum sureti ile
genişletilmesi olanaklı değildir.
Yorum kurallarına da aykırı düşer. Doktrindeki Medeni Kanunun 454.
maddesindeki terekeden indirilmesini gereken kalemlere bazı giderlerin de
eklenmesine dair düşünceler dilek niteliğindedir. Yasanın yeniden
düzenlenmesi halinde gözönünde bulundurulması istemi biçimindedir. Doktrinde
Medeni Kanunun 454. maddesinde sayılan kalemlere ilavesi istenen giderler;
tenfiz memuruna ödenecek ücret, vasiyetnamenin açılması terekenin resmen
idaresi masrafları olarak gene sayarak gösterilmektedir. Tasarruf nisabının
hesabında terekeden indirilecek giderlerin sayılmasında pratik zorunluluk da
vardır. Uygulamada tenkis davalarının yıllarca sürdüğü bilinmektedir. Kanun
koyucu bu davaların sürüncemede kalmaması için bir yoruma yer bırakmak
istememiştir.
Diğer yandan teknik olarak da Medeni Kanunun 608 ve 610 maddelerinde
gösterilen hakların tasarruf nisabı hesabında terekeden indirilmemesi
gerekir. Medeni Kanunun 608 ve 610. maddeler Kanunun taksimin nasıl
yapılacağına dair olan fasılında yer almıştır. Taksimde payların
denkleştirilmesi ile ilgilidir. Özellikle ana baba ile birlikte yaşayan ve
ivazından sarahatan feragat etmeksizin kendi sayini ve iradını aileye tahsis
eden reşit evlada tazminat ödenmesi isteğe bağlıdır. Anlaşmazlık halinde
bir hükümle belli olacaktır. Emredici bir kural yoktur. İlgilisinin isteyip
istemeyeceği belli olmayan bir alacak terekeden indirilemez.
Bunların yanında tasarruf nisabı hesabında Medeni Kanunun 608 ve 610
maddelerinde gösterilen hakların terekeden indirilmesini kabul edip de
bunlarla ayni nitelikteki Medeni Kanunun 584. maddesinde hüküm altına alınan
”Mirasçılar arasında cenin varsa anasının nafakaya muhtaç olması halinde musa
mallardan yararlanma hakkının da terekeden indirilmesi gereğini kabul
etmemek çelişki olmaktadır.
Açıklanan nedenlerle sayın çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA