kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/14062 E., 1996/194 K.

TENFİZ

USUL

YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
95/14062 96/194
12.1.1996

Özet:Aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme ilamının tenfizi isteğinin
ret edilebilmesi için yabancı mahkemede Türk hukukunun uygulanmaması
sebebiyle ret isteğinin mahkemeye dermeyanı gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle meşruhatlı davetiye tebligine rağmen davalının 2675
sayılı kanunun 38/e maddesi uyarınca Türk hukukunun uygulanmadığı konusunda
bir itiraz ileri sürmemiş bulunmasına göre yerinde bulunmayan temyiz
isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda
yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine peşin alınan harcın
mahsubuna oyçokluğuyla karar verildi. 12.1.1996


MUHALEFET ŞERHİ

Boşanma davasında Türklerin kişi hallerine ilişkin davalarda Türk
Hukukunun uygulanması gerekeceğine rağmen Hollanda hukuku uygulanmış, davalı
duruşmaya gelmeyerek inkar niteliğinde bu yönden tenfize karşı çıkmıştır.
Hükmün bozulması kanaatiyle değerli çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA