kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 1996/4487 E., 1996/4949 K.

İLAMSIZ TAKİP

ÖDEME EMRİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Onikinci Hukuk Dairesi

E. 1996/4487
K. 1996/4949
T. 10.4.1996

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından
istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye 25.3.1996
tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Prim tahakkuk ve takip belgesine dayalı icra takibinde, borçlulardan İ.......
Ekspres Nakliyat ve Ticaret AŞ.’ye 49 nolu ödeme emri tebliği doğru olup
itiraz mercii, icra dairesidir. Bu borçlunun merciye yaptığı itiraz gereksiz
ve geçersiz olduğundan istemin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik
yoktur. Ancak, borçlulardan Doğan’a aynı borç için kambiyo senetlerine mahsus
163 nolu ödeme emri tebliğ edildiğinden bu borçlunun bu yöne ilişkin itiraz
ve şikayetinin merciye getirmesinde bir yanlışlık bulunmamaktadır. Mercice
takip dayanağı belgenin niteliği gözönüne alınarak borçlu Doğan’ın isteminin
kabulü ile 163 nolu örnek ödeme emrinin iptaline karar vermek gerekirken, bu
borçlu hakkında da istemin reddi isabetsizdir.

S o n u ç : Borçlu Doğan vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci
kararının yukarda açıklanan nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri
uyarınca (BOZULMASINA), 10.4.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA