kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/4486 E., 1996/4986 K.

AF

ISKAT

ISKAT SEBEPLERİ

MİRAS

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
96/4486 96/4986

Özet:Murisin af ettiği olayları ıskat sebebi olamaz.

Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün;
Dairenin 9.l.l996 gün ve l2541/70 sayılı ilamiyle onanmasına karar
verilmişti. Adı geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak
okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.
Saklı pay sahibi mirasçı Murisine veya yakınlarından birine karşı ağır
bir cürüm ika veya murisine veya ailesine karşı kanunen mukellef olduğu
vazifeleri ifada büyük bir kusur irtikap ederse muris mirastan iskat edebilir
(MK. md. 457/1-2) Miras bırakan vasiyetinde mirastan ıskat ettiği oğlu A.
Ö.’in bir kısım fiillerini sıraladıktan sonra “oğlumu tekrar işlerimin
başına davet ettim” diyerek onu af ettiğini göstermiştir. 1985 yılındaki bu
olaydan önceki olgular ıskat sebebi olamaz. Bu aftan sonra A.’nın, bir
işyeri gayrımenkulu kardeşleri birliğine alınması talimatına rağmen kendi
adına almasını Şirketin sattığı otomobiller için alınan kaporaları zimmetine
geçirmesini ve bu kaporaları kendisinin alacaklılara ödediğini belirtip iskat
sebebi olarak göstermiştir. E. bir kimsenin kardeşleri ile ortak taşınmaz
almaması murisine ve ailesine karşı mukellef olduğu vazifelerden değildir.
Murisin büyük paylı ortak olduğu şirket işlerini tedvir eden füruun,
ayrı hükmü şahsiyeti olan o şirketin bazı paralarını zimmetine geçirmiş
olması, bu paraların muris tarafından ödenmesi Medeni Kanunun 457. maddesinde
gösterilen muris veya yakınlarından birine karşı ika edilen bir cürüm de
değildir. Davacının Kardeşleri ile ortaklık kurmaması ticarette birlikte
hareket etmemesi mirastan ıskat sebebi olamaz. O halde vasiyetin tasarruf
nisabı miktarında infazına karar vermek gerekir (MK. 459/2). Yazılı biçimde
davanın reddi usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.
Temyiz incelemesi sırasında bu yön gözden kaçmış olmakla onama kararının
kaldırılması ve hükmün bozulması uygun düşmüştür.
S O N U Ç :Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanununun 440 ve 442. maddeleri
gereğince karar düzeltme isteğin kabulüne, 9.l.l996 günlü l2541/70 sayılı
onama kararının kaldırılmasına, hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine oycokluguyla karar verildi.
l3.5.l996MUHALEFET ŞERHİ

Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 440. maddesinde sayılan sebeplerden hiçbirisine uygun olmayan karar
düzeltme isteğinin reddi düşüncesindeyiz.

Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA