kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/12915 E., 1996/195 K.

MÜTEVELLİ HEYET KARARININ İPTALİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/12915 1996/195

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde mütevelli heyet kararının iptali istenilmiştir.
Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından
temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Vakıf mütevelli heyetinin yada yönetim kurulunun aldığı kararlara
karşı üye sıfatına haiz olan kişilerin itiraz edebilecekleri bir süre,
vakıfla ilgili yasa hükmümleri arasında mevcut değil ise de vakıf yetkili
organınca alınmış bir kararın sonsuza kadar itirazının mümkün olamayacağı
kabul edilemeyeceğinden Türk Medeni Kanununun benzer kuruluşlardan olan
cemiyetlerle ilgili 68. maddesinden esinlenerek bu itirazın bir ay içerisinde
yapılması gerektiğine dair mahkemenin kabulünde ve buna göre hüküm tesisinde
bir isabetsizlik görülmemiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici
sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve
kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye onama harcının
temyiz edene yükletilmesine, 16.1.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA