kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/12893 E., 1996/700 K.

DERNEK

DERNEK KARARI

DERNEK TÜZÜĞÜ

HAVA KUVVETLERİ YARDIM DERNEĞİ

KAZANILMIŞ HAK

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
95/12893 96/700
23.1.1996

Özet:Hava kuvvetleri yardım derneği. Derneğin tüzük değişikliği daha
önce oluşan ani etkili kararların sonucunu değiştirmez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki
istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden vekili Av. A.
S. ile karşı taraf vekili Av. A. A.geldi. Usulüne uygun
vekaletname ibraz etmediğinden mürafaadan çıkarıldı. Gelenin konuşması
dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya
bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği
görüşülüp düşünüldü.
Dernek üyelerine yapılacak yardım hizmet yılı çarpı son olarak ödenen
aidat çarpı 10 artı faiz olarak belirlenmiştir. Bu konuda taraflar arasında
çekişme bulunmamaktadır. Dernek 29.4.1994 günlü genel kurul toplantısında
aylık ödentiyi 400.000 Tl. olarak belirlemiştir. Davalı 17.5.1994 tarihinde
Emekli olmuştur. 4.7.1994 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda aylık
ödenti 250.000 Tl.na indirilmiş ve 15.5.1994 tarihinden geçerli olacağı
kararlaştırmıştır. Çekişme konusu olan 4.7.1994 tarihinde alınan kararın daha
önce emekli olan davacıya uygulanabilirliğindedir. Konunun hukukun genel
ilkelerinden olan kazanılmış hakların hangi koşullarla ortadan
kaldırılabileceğine ilişkin kurallar çerçevesinde çözümlenmesi gerekir. Kamu
düzenine ve genel ahlaka aykırı olmadıkça ani etkili olaylarla kazanılan
haklar kanunla dahi ihlal edilemez. Davalı derneğin tüzüğünde emeklilik
yardımının kazanılması için emeklilik veya üye eşin ölümü yeterli kabul
edilmiştir. Bu olayın gerçekleştiği anda üyenin hakkı doğar ve davalı
dernekten para alacak olur. Davacının alacak hakkı 29.4.1994 günlü Genel
Kurul kararı yürürlükte iken doğmuş davacı yükümlülüklerini emekli olmadan
önce yerine getirmekle kazanılmış hak niteliğini almıştır. Sonraki kararla,
kazanılmış hakkın ortadan kalktığının düşünülmesi hukukun belirtilen genel
ilkesiyle bağdaşmaz. Bu itibarla davanın 29.4.1994 günlü Genel Kurul
kararında belirlenen aidat’a göre hesaplanıp kabulü yerine red edilmiş olması
doğru bulunmamıştır.
S O N U Ç : Temyize konu hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA
duruşma için takdir olunan 6.000.000 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp
davacıya verilmesine temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine
oybirliğiyle karar verildi. 23.1.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA