kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 1995/12825 E., 1996/203 K.

BİRDEN FAZLA TAŞINMAZ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

PAYLAŞIM (TAKSİM)

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
Altıncı Hukuk Dairesi

E. 1995/12825
K. 1996/203
T. 16.1.1996

ÖZET : Ortaklığın giderilmesi davalarında paylaşım (taksim) istenmesi için,
dava konusu her taşınmazın ayrı ayrı ele alınarak pay ve paydaş durumuna göre
paylaşımıın (taksimin) mümkün olup olmadığının araştırılması, arazinin verim
niteliğine göre bilirkişi aracılığıyla saptanması, mahkemece her bir taşınmaz
için ayrı ayrı hüküm kurulması gerekir.

(743 s. MK. m. 627, 628)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair
karar, davalılardan Hüsnü tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla;
dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, iki parça taşınmazın ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, taksim suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş ve hüküm
davalı H. tarafından temyiz olunmuştur.

Ortaklığın giderilmesi davalarında taksim istenmesi halinde, dava konusu her
taşınmazın ayrı ayrı ele alınarak pay ve paydaş durumuna göre taksimin mümkün
olup olmadığının araştırılması gerekir. Paydaşlar muvafakat etmediği
takdirde, taşınmazın bir kesimi paydaşlar arasında paylı “müşa” bırakılamaz.
Davada sulh vaki olmadığı sürece bir kısım taşınmazların bazı paydaşlara,
diğerlerinin diğer paydaşlara verilmesi şeklinde re’sen taksime gitmek mümkün
değildir. Taksimde her bir taşınmazın pay ve paydaş durumuna arazinin verim
niteliğine göre taksimin mümkün olup olmadığının bilirkişi aracılığıyla
saptanması gerekir. Payların denkleştirilmesi için ivaz ilavesi icap
ediyorsa, onun da bilirkişilerin raporunda belirtilmesi gerekir. Taksim
mümkünse fen ehline taksim projesi düzenlettirilir. Taşınmaz, belediye ve
mücavir alan hudutları içerisinde ise, taksim projesi eklenerek belediyeden
İmar Yasası ve Yönetmeliği uyarınca bu taksime imkan olup olmadığı sorulur;
taşınmaz, belediye ve mücavir alan dışındaysa aynı husus İl İdare Kurulundan
sorularak saptanır. Taksim tarzında, yani taksim projesindeki bölümlerin
hangi paydaşa verileceği konusunda taraflar anlaşamazlarsa, mahkeme huzurunda
kura çekilerek hangi kesimin, hangi paydaşa verileceği belirlenir.

Olayımızda; 20.3.1971 gün, 133 ve 20.3.1971 gün, 134 sıra numaralı tapular
konusu olan iki ayrı taşınmaz için bu dava açılmıştır. Yukarıda da
belirtildiği gibi dava konusu her taşınmazın taksiminin kabil olup
olmadığının ayrı ayrı araştırılması ve her biri için ayrı hüküm kurulması
zorunludur. Tüm paydaşlar bu iki parseli tevhit ettirmedikçe ikisinin bir
arada mütalaa olunması mümkün değildir. İncelemenin buna göre yapılması
gerekirken yazılı şekilde taksim kararı verilmesi hatalı olmuştur. Hüküm bu
nedenle bozulmalıdır.

S o n u ç: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.
nun 428. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan
temyiz harcının temyiz edene iadesine, 16.1.1996 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA