kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/12740 E., 1996/1417 K.

İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN DAVA HAKKI

PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/12740 1996/1417

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı N.Ziya ile davalı Nazahat aralarındaki projeye
aykırılığın giderilmesi davasına dair İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden
verilen 6.6.1995 günlü ve 1994/1487- 1995/1599 sayılı hükmün onanması
hakkında dairece verilen 23.10.1995 günlü ve 1995/9284- 10571 sayılı ilama
karşı davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, anagayrımenkuldeki bağımsız bölüm üzerinde intifa hakkı
sahibidir. İntifa hakkı sahibi, bağımsız bölümün zilliyedi olup, taşınmazı
kullanmak, ondan yararlanmak ve onu idare etmek haklarına da sahiptir.
Bağımsız bölümde sahip olduğu bu haklar sebebi ile anagayrımenkuldeki tüm
ortak yerlerden yasa gereği yararlanma hakkı kendisine ait ise de; bu hak ve
yetkiler, intifa hakkının konusu ile sınırlıdır. İntifa hakkı sahibi, bu
hakkına dayanarak anagayrımenkulün ve dolayısıyla intifa hakkına sahip olduğu
bağımsız bölümün yönetimini üstlenme, bu konuda söz sahibi olma ve ortak
yerlere vaki tecavüzlerin önlenmesini (bağımsız bölümden yararlanma hakkına
parelel olarak) talep etme yetkisine sahip ise de, Kat Mülkiyeti Kanununun
19. maddesi kapsamında bulunan ve kendisinin bağımsız bölüm ile
anagayrımenkulün ortak yerlerinden yararlanmasına etkili bulunmayan
hususlarda dava hakkına sahip değildir. Kat Mülkiyeti Kanunu bu hakkı
bağımsız bölüm malikine vermiştir. İntifa hakkı malikinin bağımsız bölüm
malikinden, bu hakkı sebebi ile devralacağı ve yasaya uygun sahip
olabileceği haklar, yukarıda açıklandığı gibi kendisinin bağımsız bölümünden
ve anagayrımenkulün ortak yerlerinden yararlanmasına ilişkin olanlar ile
sınırlıdır.
Davacı bu davada, davalının anagayrımenkulün mimari projesine aykırı
olarak balkonu kapattığını iddia ederek projeye uygun olarak eski hale
getirme isteminde bulunmuştur. Yukarıdaki açıklamalar karşısında, davacı
intifa hakkı sahibi davaya konu balkonun kapatılmasının, kendisinin bağımsız
bölümünden ve anagayrımenkulün ortak yerlerinden yararlanma hakkını ne
suretle kısıtladığı yada engellediğini kanıtlamak zorundadır. Müdahalenin
önlenmesine konu edilen husus, intifa hakkının kullanımı dışında ise davacı
aktif husumet ehliyetine sahip olmayacaktır.
Bu nedenle mahkemece öncelikle davacının bu davayı açmaya hakkı olup
olmadığının saptanması gerektiği dikkate alınmadan işin esasına girilerek
hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
Mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerektiği halde yukarıdaki
hususlar dikkate alınmadan onandığı anlaşıldığından, karar düzeltme isteğinin
kabulü ile onama ilamının kaldırılmasına ve mahkeme hükmünün yukarıdaki
gerekçe ile BOZULMASINA, temyiz onama harcı ile 265.0000 Tl. karar düzeltme
harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 9.2.1996 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA