kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/12587 E., 1995/14097 K.

NAFAKA

TENFİZ

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas Karar
95/12587 95/14097
22.12.1995

Özet: Nafaka kararlarının tenfizi istemine dair davalarda karar
aslının istekle birlikte ibrazına gerek yoktur.
Nafaka yükümlülüğüne uygulanacak kanun ve nafaka yükümlülüğü
konusundaki kararların tanınması ve tenfizine ilişkin milletler arası
sözleşmeler buna imkan vermiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Çok taraflı sözleşmeler, taraf olan devletlerin uygulamaları gereken
hukuk kurallarını oluşturmaktadır. Anayasamızın 90. maddesine göre de,
uluslararası sözleşmeler yasa gücünde olup bunların iptali için Anayasa
Mahkemesine dahi gidilemez. Yasama, yürütme ve yargı organları bu kurallara
uymak zorundadır. Bağlayıcılık iç hukuk açısından olduğu gibi uluslararası
hukuk acısından da söz konusudur.
6.2.1983 günlü resmi gazetede yayımlanan nafaka yükümlülüğüne
uygulanacak kanuna dair sözleşmenin 1. maddesi, sözleşmenin nesebi sahih
olmayan bir çocuk hakkındaki nafaka yükümlülüğü de dahil, aile, hısımlık,
evlilik ve sahsiyet ilişkisinden doğan nafaka yükümlülüğünü kapsadığını
belirtmiştir. 4. maddesi de, yükümlülüğü nafaka alacaklısının kanunun
düzenleyeceğini öngörmüştür. 16.2.1983 tarihli resmi gazetede yayımlanan
nafaka yükümlüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizine ilişkin
sözleşmede de bu niteliği taşıyan kararların tanınabileceği yahut tenfizine
karar verilebileceği vurgulanmıştır. Dosyaya kararın aslına uygun bir
örneğinin ibraz edilmesi tenfiz için yeterlidir. (Söz. 17. m.) Kaldı ki
verilen nafaka tedbir niteliğindedir ve iç hukukumuza da uygun bulunmaktadır.
Daha sonra açılan boşanma davsı yönünden de kesin hüküm oluşturmaz. Boşanmaya
bakan hakimin Medeni Kanunun 137. maddesi gereğince yabancı mahkeme
ilamındaki nafakadan ayrı olarak her türlü tedbiride alması imkan
dahilindedir. Tenfize karar verilmesinde isabetsizlik yoktur.
SONUÇ : Gösterilen sebeple temyiz edilen kararın ONANMASINA, aşağıda
yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine peşin harcın mahsubuna oybirliğiyle
karar verildi. 22.12.1995

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA