kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

20. Hukuk Dairesi 1995/12573 E., 1996/2494 K.

KADASTRO KANUNUNUN 19/2 MADDESİ UYGULAMASI

ORMAN

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Yirminci Hukuk Dairesi

E. 1995/12573
K. 1996/2494
T. 4.3.1996


ÖZET : 3402 sayılı Kanunun, taşınmaz malikinden başka kişiye ait muhtesatın
kütüğün beyanlar hanesinde gösterilmesine ilişkin 19/2. maddesi, ormanlar
hakkında uygulanmaz ve ormanlar üzerine kişi ve kurumlar hehine hiçbir
şekilde şerh konulamaz.

(6831 s. OK. m. 1) (4785 s. OKDK. m. 1) (3402 s. Kadastro K. m. 19/2)

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması
sonunda; davanın kısmen kabul, kısmen reddi yolunda kurulan hükmün
Yargıtay’ca incelenmesi davacı Orman Yönetimi vekili tarafından istenilmekle;
süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten
sonra dosya içindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

Tavas İlçesi, Yahşiler Köyü, 3474 parselin tespitine, 211 m2 olarak Orman
Yönetimince kısmen itiraz edilmiş, gerçek kişi ise 3474, 3054, 3486, 3497
parsellerin davalı adına yapılan tespitinin iptali için dava açmış;
mahkemece, davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar verilmiş; hükmü, davacı
Yönetim, aleyhine olan kesim yönünden temyiz etmiştir. Toplanan kanıtlar ve
dosya kapsamına göre, dava konusu taşınmazların orman tahdit sınırları içinde
kalan bölümleri ile dışta kalan bölümleri keşifte düzenlenen uzman
bilirkişilerin rapor ve krokileriyle belirlenmiş olmakla hükmün esasında bir
isabetsizlik görülmemiştir. Ancak, dava konusu taşınmazlarda pafta 28’de yer
alan 3474 sayılı parsel üzerinde muhdesat bulunduğu belirlenerek, bunun 3402
sayılı Yasanıın 19/2. maddesine göre, beyanlar hanesinde de gösterilmesine
karar verilmiştir. Oysa, ormanlar üzerinde kişi ve kurumlar lehine hiçbir
şekilde şerh konulamaz. Bu sebeple, 3474 sayılı parsel üzerinde bulunan
muhtesatın orman tahdit sınırları içinde kalan ve arazi olarak bırakılan
bölüm üzerinde ise, iptali zorunludur. O halde, mahkemece yeniden keşif
yapılarak anılan parsel üzerindeki muhtesatın hangi bölümde ve ne miktarda ve
neler olduğu saptanıp, orman olan kesimdeki muhtesat açıkca belirlenerek,
bununla ilgili beyanlar hanesindeki şerhin iptaline karar verilmesi gerekir.
Bu yönün gözetilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yönetimin sair temyiz itirazları
yerinde değil ise de, belirlenen yönler ve 3474 sayılı parsele hasren kabulü
ile hükmün bu parsel için, bu sebeple (BOZULMASINA), Yönetimce yatırılmış
harcın istek halinde iadesine, 04.03.1996 gününde oybirliği ile karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA