kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

5. Hukuk Dairesi 1995/12446 E., 1995/13658 K.

BEDELSİZ VE ŞARTSIZ YOLA TERK

TERK EDİLEN YERİN GERİ VERİLMESİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Beşinci Hukuk Dairesi

E. 1995/12446
K. 1995/13658
T. 13.9.1995ÖZET : İmar planı yapılırken, kendi isteği ile ve bedelsiz olarak herhangi bir
koşul ileri sürmeksizin, bir kısım yerini yola terk eden kişi; imar planı
değişikliğiyle yolun daraltılması halinde, kalan bölümün geri verilmesini
isteyemez.

(3194 s. İmar K. m. 13, 18)

Taraflar arasındaki, imar uygulaması sonucu davacı tarafından yol olarak terk
edilen taşınmaz malın yeniden davacının taşınmazına eklenmesi davasından
dolayı yapılan yargılama sonunda; kamulaştırma bedelinin artırılmasına dair
verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen
dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan
sonra gereği görüşülüp, düşünüldü:

Dava, imar uygulaması sırasında davacı tarafından yol olarak terk edilen bir
kısım taşınmaz malın yeni imar planı ile eski yolun daraltılması sebebi ile
yeniden davacının taşınmaz malına eklenmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Önceki imar planı ile davacının
taşınmaz malından bir kısmı kendi rızası ile bedelsiz olarak yola terk
edilmiştir. Yola terk yapılırken herhangi bir şart ileri sürülmemiştir. İmar
planında yapılan değişiklikle yolun daraltılması yol dışında kalan bölümün
davacıya geri verilmesini gerektirmez.

Davanın bu nedenle reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Davalı İdare vekilinin temyiz itirazı yerinde olduğundan hükmün açıklanan
nedenle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz
harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 13.9.1995 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA