kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/12388 E., 1995/13788 K.

DAVADA HASIM

DAVALI

MİRAS

MİRASÇI OLACAKLAR

MİRASTAN FERAGAT

USUL

VERASET BELGESİNİN İPTALİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas Karar
95/12388 95/13788
15.12.1995

Özet: İptali istenen veraset ilamında hak sahibi olarak
gösterilenlerin tamamı, iptal davasında taraf olmalıdır. Bir bölümü davaya
katılmadan beyanlarının alınması yeterli olmaz.
Mirastan ivazsız feragat edenin füruu varsa payı füruuna gider.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
1- İptali istenen veraset ilamının değişmesi halinde, bu değişiklik en
azından miras şirketinin oluşumuna etkili olur. Bu sebeple iptal davası,
iptali istenen veraset ilamında hak sahibi olarak gösterilenlerin tümüne
tevcih edilmelidir. Bu kişilerin davanın devamı sırasında şu veya bu şekilde
beyanlarının alınması davanın onlara tevcih edildiğini kabule yeterli olamaz.
Dava Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 178 ve müteakip maddelerinde
gösterilen biçimde hazırlanmış dilekçe ile ikame edilir. Bu dilekçe usulüne
uygun tebliğ olunmadan hiç kimse hakkında hüküm oluşturulamaz (HUMK 73). Dava
iptali istenen veraset ilamında hak sahibi, gösterilen Senem ve Şükrü’ye
yöneltilmeden eksik hasımla hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
2- Kabule göre;
Mirastan feragat edenin payının akıbeti Medeni Kanunun 475. ve 476.
maddelerinde düzenlenmiştir. Muris A.’nin tüm fürularını gösterir biçimde
aile nüfus kaydı getirilmeden mirastan ivazsız feragat ettiğini iddia eden
M.’in füruu bulunup bulunmadığı araştırılmadan eksik tahkikatle hüküm
kurulması da usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ : Hükmün 1. bentte açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine
göre sair yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına temyiz peşin
harcının yatırana geri verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 15.12.1995


MUHALEFET ŞERHİ

Davalının olumsuz miras sözleşmesiyle karşılıksız olarak mirasdan
feragat ettiğinde çekişme yoktur. Diğer mirasçılar S. ve Ş. yargılama
sırasında dinlenmiş, davacının iddiasına katıldıklarını belirtmişlerdir.
Miras sözleşmesi karşılıksız olduğundan davalı M.’in mirasçılarını
etkileyemeyecektir. (M.K. 476) Ne var ki davalı M.’in mirasçılarının
mirasçılığı yargılamayı gerektirir mirasçılık belgesi aksi her zaman
kanıtlanabilen belgelerden olmakla davalının altsoyu diğer mirasçılara karşı
yargı yolu ile bu hakların sağlanmasını isteyebilirler. Davalı M. kendi
adına davaya karşı çıkmış velayeten veya vekaleten alt soyunu temsil ettiğini
iddia etmiştir. O halde her davada davalının alt soyunun haklarının
tartışılması olanaklı değildir.
Davalının mirasçılıktan çıkarılması veya çıkarılmaması eşin miras
payını etkilemez. Davalının altsoyu yoksa, davacı ve diğer mirasçı Ş .’nün
miras payı artar. (M.K. 476) Davalının altsoyunun bulunması halinde ise
davacı, davalı Ş. ve eşinin mirasçılık paylarında bir değişiklik
olmayacaktır. O halde dava ekonomisi de dikkate alınarak verilen hükümde
yasal kurallara aykırılık yoktur. Hükmün onanması gerekir.
Sayın çoğunluğun oluşan görüşlerine katılmıyorum.

Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA