kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/12303 E., 1995/13145 K.

GÖREV

KAYYIM

KAYYIMIN AZLİ

SULH HAKİMİ KARARLARI

TEDBİR

TEMYİZ

TEMYİZİ KABİL KARARLAR

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas Karar
95/12303 95/13145
3.12.1995

Özet: Kayyımın azli de vasininki gibi asliye hakimince incelenir ve
karara bağlanır. Sulh hakimi tedbirler oluşturabilir. Sulh hakiminin tedbir
niteliğindeki kararlarının temyizi kabil değildir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Kayyım bir malın idaresi veya muayyen bir iş için nasbolunur. Kanunda
aksine bir açıklık olmadıkça vasiye ait hükümler kayyım hakkındada caridir.
Şu halde yasanın vasinin azline dair hükümleri çerçevesinde inceleme ve
değerlendirme yapılmalıdır.
Vasinin vasiliğe gayri layık bir hali anlaşılır veya vazifesini ifada
suistimal veya fahiş ihmali görülürse mahkemeyi asliye tarafından azil
olunur. Sulh Hakimi vesayet altındaki kimsenin menfaatlerini tehlikede
gördüğü anda vazifesini gereği gibi ifa edemeyen vasinin başka bir kusuru
olmasa bile vazifesine nihayet verebilir. (M.K. 427) Temyiz kudretini haiz
vesayet altındaki kimse ve alakadarlardan herbiri vasinin azlini talep
edebilir. Azli mucip bir sebebin vücuduna diğer bir suretle haberdar olan
Sulh Hakmi vasiyi azle tevasül ile yükümlüdür. (M.K. m. 428) Mahkemeyi Asliye
ancak tahkikat icrasından ve vasiyi dinledikten sonra azle karar verebilir.
(M.K. m. 429) Şu halde vasinin azlinde görevli mahkeme Asliye mahkemesidir.
Ancak Sulh mahkemesi vasiye ani müdahale gereken hallerde ihtiyati tedbir
mahiyetinde vasiyi görevden uzaklaştıracak ve Asliye mahkemesinden vasinin
azlini isteyecektir. (Dr. Selahattin Sulhi Tekinay Türk Aile Hukuku 3. baskı
sayfa 627)
Sulh Hakimi tarafından doğrudan ittihaz edilen 18.10.1995 günlü karar,
yukarıda açıklandığı üzere Medeni Kanunun 427. maddesi uyarınca alınmış
tedbir niteliğindedir. Sulh hakiminin vesayet işlerinin daha iyi yürümesi
için idari mahiyette aldığı kararlar ise temyizi kabil olmayıp asliye
mahkemesi nezdinde itirazı kabildir. (MK. md. 431) Kayyımın temyiz dilekçesi
sulh hakiminin kararına karşı itiraz niteliğindedir.
Böyle olunca dosyanın görevli Asliye Hakimine tevdi ile kayyımın
azline tevassül edilmesi için dosyanın mahal mahkemesine geri çevrilmesine
karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle kayyımın temyiz dilekçesinin görev
yönünden reddine dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine oybirliğiyle karar
verildi. 3.12.1995

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA