kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/7896 E., 1995/8747 K.

ÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ SİTELERDE KAT MÜLKİYETİ

GÖREV

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/7896 1995/8747

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde Men’i müdahale ve kal istenilmiştir. Mahkemece
davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz
edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava, aynı site içerisinde yer almakla beraber birden çok parsel
üzerinde inşa edilmiş bağımsız bölüm malikleri arasında, kendi aralarında
kurdukları yönetimin aldığı karar uyarınca mimari projeye aykırı olarak
tesbit edilen tadilatın eski hale getirilmesine ilişkindir.
Kat Mülkiyetinin yasa hükmü gereği yalnız bir parsel üzerinde tesisi
mümkün olup birden çok parsel üzerindeki bağımsız bölümlerin kendi aralarında
kat mülkiyeti rejimini uygulamalarına yasal olanak bulunmaktadır. Her iki
tarafın yada yönetici ile davalının her birinde kat mülkiyeti kurulu siteye
dahil parsellerden birinde bağımsız bölüm maliki bulunmaları halinde, bu
konuda Kat Mülkiyeti Kanununun 19 ve 33 maddelerinin tanıdığı hakka dayanak,
dava açmaları mümkün ise de, biri 3119 diğeri ise 3116 nolu parselde bağımsız
bölüm maliki olan taraflar arasındaki uyuşmazlığın genel hükümler dairesinde
çözümlenmesi söz konusudur.
Taraflar arasındaki uyuşmazlığa bu suretle Kat Mülkiyeti Kanununun
hukümlerinin uygulanması mümkün bulunmadığından öncelikle görev yönünün
belirlenmesi gerekir. Dava dilekçesinde ve bilirkişi raporunda davaya konu
müdahalenin değeri belirtilmemiş bulunduğundan mahkemece öncelikle bu husus
saptandıktan sonra, yukarda açıklandığı gibi Kat Mülkiyeti Kanunu
hükümlerinin de uygulanmıyacağı gözönünde bulundurularak uyuşmazlığın
taraflar arasında mevcut olduğu anlaşılan site yönetimi ile ilgili sözleşme
(yönetim planı) hükümleri dairesinde çözümlenmesi gerekir.
Tarafların sıfatına (aynı parselde kat maliki olmadıkları) göre
uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağı ve görev yönü
dikkate alınmadan davanın esası hakkında hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK’nun
428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde
temyiz edene iadesine, 14.9.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA