kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/7857 E., 1995/9133 K.

MUARAZANIN MENİ

YÖNETİCİNİN GÖREV SÜRESİ

YÖNETİM BELGELERİNİN TESLİMİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/7857 1995/9133

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde yönetim belgelerinin teslimi, karşı davada
muarazanın men’i istenilmiştir. Mahkemece asıl davanın reddi, karşı davanın
kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacılar-karşı davalılar vekili tarafından
temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Kat Mülkiyeti Kanununun 34. maddesinin 5. fıkrası hükmüne göre,
yöneticinin görev süresi 1 yıl ise de, kat maliklerinin yeterli çoğunlukla
toplanıp usulüne uygun bir karar almaları halinde, bir yıllık süre bitmeden
eski yöneticinin görevine son verip yeni yönetici seçmelerine yasal bir engel
bulunmamaktadır.
Davalıların açtıkları karşılık davada, bu kat malikleri kurulu
kararının iptali de istenmemiş olup, iptal edilmedikçe kat maliklerinin bu
kararı geçerli olacağından, bu aşamada davacıların yasal yönetici olarak
kabul edilmeleri gereklidir.
Bu durumda defter ve diğer belgelerin kendilerine verilmesi konusunda
yönetici olan davacıların açtıkları davanın kabulüne, karşı davanın da
reddine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.9.1995 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA