kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/7850 E., 1995/8685 K.

GÖREV

İTİRAZIN İPTALİ

SİTELERDE KAT MÜLKİYETİ UYGULANMAMASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/7850 1995/8685

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde itirazın iptali faiz ve masraflarla birlikte davalı
taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş,
hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Birden fazla parsel üzerinde kurulu sitede, değişik parseller
üzerindeki anagayrımenkullerde bağımsız bölüm maliki olan kişiler veya
yöneticiler arasında Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanmasına yasal
olanak bulunmamakta ise de, davalı, ortak olduğu ve malolduğu hizmetinden
yararlandığı giderden payı oranında, genel hükümler dairesinde sorumludur.
Müddeabih miktarı itibarı ile Kat Mülkiyeti Kanununun ek 1. maddesi hükmü de
uygulanmamış olduğundan mahkemenin davaya bakmasında görev yönünden de bir
isabetsizlik yoktur. Davalının ödemekle yükümlü olduğu miktar bilirkişi
incelemesi ile saptanmıştır.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici
sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve
kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye onama harcının
temyiz edene yükletilmesine, 14.9.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA