kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/7842 E., 1995/8812 K.

ANA BABANIN DİNLENMESİ

DAVA HAKKI

DAVADA SIFAT

EVLENMEYE İZİN

HAKİMİN İZNİ

KÜÇÜKLÜK

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

E:95/7842
K:95/8812
T:15.9.1995

Özet:Evlenme şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan isede, küçüğün
evlenmesi ise isteği evlenecek küçük tarafından veya velinin tarafından
hakime arz edilebilir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Evlenme (evlenme iredesinin açıklanması) şahsa sıkı sıkıya bağlı
haklardan ise de, küçüğün evlenebilmesi için hakimden izin isteği bu kapsamda
değildir. Medeni Kanunun 268. maddesi uyarınca “ana ve baba velayeti icra
hakkını haiz oldukları nisbette çoçuklarının kanuni mümessilidirler”. Aynı
kanunun 16/2. maddesi ile mümeyyiz küçüklere tanınan haklar ile Medeni
Kanunun 88. maddesi ile evlenecek mümeyyiz küçüğe de hakimden izin isteme
hakkının tanınmış olması, ana-babanın temsil yetkisini kaldırmaz.
Evlenmesine izin istenen küçük davacının velayeti altında olup reşit
değildir. Bu nedenle davacının veli sıfatıyla taraf ehliyeti bulunduğu
(Y.2.H.D.nin 13.5.1991 tarihli 5371/7801 sayılı kararı) gibi davada
dinlenmesi de şarttır. (MK. md. 88) Bu yön gözetilmeden davanın yazılı
gerekçelerle reddi doğru bulunmamıştır.

S O N U Ç : Temyiz olunan hükmün gösterilen nedenlerle BOZULMASINA,
bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
15.09.1995

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA