kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/4287 E., 1996/5793 K.

GÖREV

MİRAS

ŞAHSA BAĞLI HAK

VASİYET

VASİYETNAME

VEKİL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
96/4287 96/5793
30.5.1996

Özet:Sulh hakimi de vasiyetname düzenleyebilir ise de, vasiyetname
yapma hakkı vekil aracılığı ile kullanılamaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Mirastan iskat ölüme bağlı tasarrufla olur. (MK. 457/1) Ölüme bağlı
tasarruf iki biçimde yapılabilir. Biri vasiyet (MK. 449) öbürü miras
sözleşmesidir. (MK. 450) İskat tek taraflı irade beyanı ile sonuç doğuran
hakuki muamelelerden olduğu için vasiyetname türünde yapılması zorunludur.
Medeni Kanun 479’a göre resmi vasiyet iki şahit huzurunda sulh
hakimi... tarafından tanzim edilir.
İstek iskatı havi vasiyetname yapılmasına yöneliktir. Sulh hakimi
böyle bir vasiyetname yapmaya yetkilidir. Ne varki vasiyet yapma kişiye sıkı
sıkıya bağlı haklardan olduğu için doğrudan doğruya kullanılması zorunludur.
Veli, vasi veya vekil aracılığıyla vasiyet yapılamaz. Davacılar vasiyet
yapma iradelerini vekilleri vasitasıyla sulh yargıcına iletmişlerdir.
İstemin reddi bu yönden sonucu itibariyle doğrudur.
S O N U Ç : Hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle ONANMASINA, aşağıda
yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine peşin harcın mahsubuna oybirliğiyle
karar verildi. 30.5.1996

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA