kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/4273 E., 1996/4886 K.

BOŞANMA

İKİNCİ ŞAHİT LİSTESİ YASAĞI

MUVAFAKAT

ŞAHİT

ŞAHİT LİSTESİ

TANIK

TANIK LİSTESİ

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
96/4273 96/4886
9.5.1996

Özet:Islah suretiyle alsa veya karşı taraf muafakat etse dahi ikinci
tanık listesi verilemez. İlk tanık listesinde yer almayanlar beyanları hükme
dayanak yapılamaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 274. maddesi tanık listesinde
gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak dinlenemeyeceğini ve ikinci bir
tanık listesi verilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Islah yolu ile bile olsa
ikinci bir tanık listesi verilemez. (HUMK M. 83) İkinci tanık listesi verme
yasağı kamu düzeni ile ilgilidir. Bu yasak yargılamanın süratli bitirilmesini
amaçlamaktadır. Karşı tarafın ikinci tanık listesine açık muvafakatının
olduğunu bildirmesinin de sonuca etkisi yoktur. Her ne kadar dairemizin
26.2.1971 gün 610/302 ve 18.6.1971 gün 3948/3987 sayılı kararlarında ikinci
bir tanık listesi verilmesine imkan tanınmakta ise de bu uygulama devamlılık
arzetmemektedir.
Davacı ilk tanık listesinde isimleri geçen tanıklarının
dinlenmesinden, vazgeçmiştir. İkinci tanık listesinde gösterilen kişilerin
sözlerine değer verilerek hüküm kurulamaz. O halde mahkemece davanın reddine
karar vermek gerekirken, yasanın yorumunda yanılgıya düşülerek yazılı şekilde
hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9.5.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA