kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

21. Hukuk Dairesi 1996/4172 E., 1996/4236 K.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK

İSTEĞE BAĞLI SİGORTANIN İPTALİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
21. Hukuk Dairesi
Başkanlığı

Esas Karar
1996/4172 1996/4236

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde sigortalı olarak 1.7.1991
tarihinden itibaren 30 gün çalıştığının tesbiti ile isteğe bağlı
sigortalılığının geçerli sayılmasına karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar
vermiştir.
Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin
gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Dava, hukuki nitelikçe 1.7.1991 tarihinde 506 Sayılı Kanuna göre,
tescil edilmiş olduğunun ve 1.9.1991 tarihinden itibaren isteğe bağlı
sigortalı bulunduğunun saptanması ile, isteğe bağlı sigortalılığının iptaline
yönelik Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir. Davacının, 1.7.1991
tarihinde işyerine girdiğine ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin,
işveren tarafından yöntemince Kuruma verildiği ve 2.8.1991 tarihinde isteğe
bağlı sigortalı olmak için Kuruma başvurduğu, isteği Kurumca kabul edilerek
1.9.1991 tarihinde isteğe bağlı sigortalı kabul edilerek, primlerini ödediği
uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, davacının müracaat tarihinden önce
506 sayılı Kanuna göre tescil edilmiş olup olmadığı noktasında
toplanmaktadır.
Davanın yasal dayanağını oluşturan, 506 sayılı Yasanın 85. maddesine
göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam
edebilmek için A)-a) isteğe bağlı olarak devam edeceğini belirten bir yazı
ile Kuruma müracaatta bulunmak, b) müracaat tarihinden önce 506 sayılı Kanuna
göre tescil edilmiş olmak, c) herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi
olarak çalışmamak ve buralarda kendi çalışmalarından dolayı aylık bağlanmamış
olmak, d) her yıl için 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
ödemek şarttır.
Somut olayda, davacının 85. maddesinin (b) bendinde öngörülen koşul
hariç diğer koşula da sahip olduğu tartışmasızdır. Uyuşmazlık 1.7.1991
tarihli işe giriş bildirgesinin, tescil niteliğinde sayılıp sayılmayacağı
giderek, davacının (b) bendinde öngörülen koşula sahip olup olmadığı
noktasındadır. Bilindiği gibi, sigortalılar eylemli olarak işyerinde
çalışmaya başladıkları andan itibaren sigortalı sayılır ve işveren tarafından
Kuruma verilen işe giriş bildirgesi ile sigortalılıkları tescil edilmiş olur.
Öte yandan, sigortalı işe giriş bildirgesi, tanık beyanları olmasa dahi
sigortalının işyerinde eylemli olarak bir gün çalıştığının karinesidir.
Davacı için müracaat tarihinden önce, işveren tarafından süresinde yöntemince
Kuruma 1.7.1991 tarihli sigortalı işe giriş bildirgesi verildiğine göre,
davacının (b) bendinde öngörülen koşullara sahip olduğu açık-seçiktir. Bundan
başka, yargılama aşamasında dinlenen tanıklar da, davacının 1.7.1991
tarihinde işyerinde çalıştığını da açıkca belirtmişlerdir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davacının bu yönü amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli
ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz
harcının istek halinde davacıya iadesine, 11.7.1996 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA