kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/4112 E., 1996/4756 K.

İŞTİRAK

MAHRUMİYET

MİRAS

MİRASÇI OLAMAYACAKLAR

MİRASTAN MAHRUMİYET

MURİSİ ÖLDÜRMEK

ÖLDÜRMEK

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
96/4112 96/4756
6.5.1996

Özet:Murisin öldürülmesine her ne suretle olursa olsun katılanlar
mirastan mahrum olurlar.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Miras bırakan Ş. D.’tan veraset belgesi verilmesi
istenmiştir.
Miras bırakanın, eşi H. tarafından teammüden öldürüldüğü, çocukları
F. ve H.’nin de maddi olaya katılarak öldürme olayını
gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Zira miras bırakanı anneleriyle birlikte
öldürmeyi önceden planlamışlar yabancı iki kişiyi öldürme olayına maddi yarar
sağlayarak ikna etmişler ve kahvesine dozu yüksek uyku ilacı katarak miras
bırakanın uyumasını, uyku halinde iken temin edilen kişilerin öldürme olayını
murisi boğarak gerçekleştirmelerini sağlamışlardır. O halde öldürme olayının
birlikte tasarlandığı ve maddi yarar karşılığı diğer sanıklar tarafından
gerçekleştirilmesinin sağlandığı kuşkusuzdur.
Bu nedenle Türk Ceza Kanunun 65/3 ve 450/1 ve 4. maddeleri gereği Ağır
Ceza Mahkemesince cezalandırılmışlardır.
Medeni Kanunun 520. maddesinin 1. fıkrası “Kasten ve haksız yere
müteveffayı öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler”in mirastan mahrum
olacağı hükme bağlanmıştır. Bunun amacı murisi, mirascının ağır tecavüzünden
korumak ve haksız fiil failinin kendi fiilinden yararlanmasını önlemektir. Şu
halde mahrumiyet için asli fail olma şartı aramak bu amaca uygun düşmez. Hem
fiil olarak veya öldürmeye azim ettirerek (TCK. md. 64) ve her ne şekilde
olursa olsun, suça teşvik ederek suç kararını destekleyenler, eylemden sonra
yardımda bulunanlar, suç araçlarını sağlayanlar, suçun işlenmesi için talimat
verenler, suçun işlenişini kolaylaştıranlar da (TCK. md. 65) kastın ve haksız
yere öldürülenin mirasından mahrum olurlar. (Bak. 2.H.D. 27.11.1980 gün
7193-8529 sayılı kararı)
Temyiz edenlerin dayandığı 2. Hukuk Dairesinin 16.2.1943 tarihli
2739-675 sayılı kararı ile olayın bir benzerliği bulunmamaktadır. Murisin eşi
H. ile kızları F. ve H.’nin belirtilen eylemleri nedeniyle miras
bırakanın mirasından mahrum oldukları gerçekleşmiştir.
Hakimin olayı bu şekilde değerlendirmesi ve temyiz edenleri mirasçılık
belgesi dışında tutmasında usul ve yasa hükümlerine aykırılık yoktur.
S O N U Ç : Hükümde belirtilen nedenler ve yukarıda açıklamalar
doğrultusunda yasal kurallara uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı
onama harcının temyiz edene yükletilmesine peşin harcın mahsubuna
oybirliğiyle karar verildi. 6.5.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA