kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

17. Hukuk Dairesi 1996/4020 E., 1996/4309 K.

DAVANIN GÖRÜLEBİLME KOŞULU

TEBLİGAT

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki tesbite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda;
davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davalılardan Meryem, Çetin, Mehmet,
Metin, Nimet, Feride, Neşe, Fatma, Emine vekilleri tarafından süresi içinde
temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında 101 ada 16 parsel sayılı 9701 metrekare yüzölçümündeki
taşınmaz, tapu kaydı ile kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle muris
Mesut mirasçıları davacı ve davalılar adlarına tesbit edilmiştir. Askı ilan
süresi içinde davacı, taşınmazın müstakilen kendisine ait olduğuna ve
kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece,
davanın kabulüne ve dava konusu parselin davacı adına tapuya tesciline karar
verilmiş; hüküm, davalılardan Meryem ile Çetin, Mehmet, Metin, Emin, Nimet,
Feride, Neşe, Fatma, Emine vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Bir davada, aleyhine dava açılan kişilere usulüne uygun biçimde dava
dilekçesiyle duruşma gün ve saatinin tebliğ edilip davadan haberdar
edilmeleri yasa gereği olup, bu husus davanın görülebilme koşullarındandır.
Somut olayda, Ahmet kızı Neşe ile Mesut çocukları Asiye ve Emine dışındaki
tesbit maliki olan davalılara usulüne uygun olarak dava dilekçesi tebliğ
olunmamış ve davadan haberdar edilmemişlerdir. Bu durumda, adı geçen
davalılar yönünden anayasal bir hak olan savunma hakkının kısıtlandığından
duraksamamak gerekir. Mahkemece bu yönler gözardı edilmek, işin esasına
gidilerek yazılı olduğu şekilde karar verilmiş olması doğru değildir.

Davalılar Meryem ve arkadaşlarının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile
hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (BOZULMASINA), bozma nedenine göre diğer
yönlerin incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek
halinde temyiz edene geri verilmesine, 26.9.1996 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA