kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

20. Hukuk Dairesi 1995/12167 E., 1996/2656 K.

ORMAN

TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ

TARAF TEŞKİLİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Yirminci Hukuk Dairesi

E. 1995/12167
K. 1996/2656
T. 6.3.1996ÖZET : Taşınmazın orman olduğu gerekçesiyle tapulama tesbitine itiraz edilmesi
üzerine, bu konuda kendisini yetkili saymayan Tapulama Komisyonunca
tutanakların mahkemeye devrine karar verildiğine göre; mahkemenin, itiraz
edenlerin tamamını duruşmaya çağırması ve eksiksiz bir taraf teşkili
gerçekleştirdikten sonra davanın esasına bakması gerekir.

(1086 s. HUMK. m. 73)

Taraflar arasındaki tesbite itiraz davasının yapılan duruşması sonunda,
kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı Orman Yönetimi ve gerçek
kişiler vekili tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz
dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içindeki tüm belgeler
incelenip, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında Urla İlçesi, Balıkkova Köyü, Geçmişboğazı Mevkii’ndeki 1080
sayılı parselin tapu kaydı ilgi tutularak davacı gerçek kişiler adına yapılan
tesbitine Hazine, Orman Yönetimi, Balıkkova Köyü Tüzelkişiliği ve bir kısım
gerçek kişiler tarafından itiraz edilmiş, kadastro komisyonunca yetkisizlik
kararı verilmiş, devredilen dosyada gerçek kişilerin davalarının reddine
ilişkin verilen hüküm Orman Yönetimi ve gerçek kişiler vekili tarafından
temyiz edilmiştir.

Dava, 1978 yılında tapulama yolu ile gerçek kişiler adına yapılan tesbite
karşı itiraz davasıdır. 1080 parsel sayılı taşınmazın bu tesbitine karşı
Hazine, Orman Yönetimi, Köy tüzelkişiliği ve gerçek kişiler itiraz
etmişlerdir. Tapulama komisyonu, Orman Yönetimi ve köyün orman olduğu
yolundaki itirazları nedeni ile kendisini yetkili saymayarak, tutanakların
mahkemeye devrine karar vermiştir. Yerel mahkeme itiraz edenlerden Hazine ve
Orman Yönetimi ve bir kısım gerçek kişileri çağırarak, Köytüzelkişiliği ve
itiraz eden (Hilmi, Hasan Remzi, Necati, Hilmi ve Hamit) isimli kişileri
çağırmaksızın taraf teşkilini gerçekleştirmeden davaya bakmış ve
sonuçlandırmıştır. Oysa, komisyonun tutanakları mahkemeye devretmiş
bulunmasına göre, itiraz eden Köy tüzelkişiliği ve yukarıda adları yazılı
gerçek kişilerin de çağrılması, taraf teşkilinin eksiksiz olarak
gerçekleştirilmesi, ondan sonra davanın esasına bakılması gerekir. Bu yönün
gözetilmemiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı Orman Yönetimi ve gerçek
kişilerin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), bozma
nedenine göre sair yönlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin
alınan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, 6.3.1996 gününde oybirliği
ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA