kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/12158 E., 1995/12861 K.

ANA YAPININ HARAP OLMASI

ANAYAPININ YENİDEN İNŞASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/12158 1995/12861

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde ana taşınmazın yeniden inşasına izin verilmesi
istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Ana yapının harap olması halinde, anagayrimenkul üzerindeki kat
mülkiyeti kendiliğinden sona erer. (634 Sayılı Yasanın 47. maddesi) Malikler
haklarını bu maddedeki şartlar mevcutsa kullanmakta serbesttirler. Dosyadaki
bilirkişi raporuna göre ana binanın harap olmadığı anlaşılmış olup, kat
karşılığı müteahhide verilmesine razı olmayan malikin rızasının mahkeme
kararıyla istihsali için davacılar bu davayı açmışlardır. Mülkiyet hakkı
Anayasa teminatı altında olan haklardan olup, bu hakkın kullanılması malike
aittir ve mahkeme onun yerine geçerek bu hakkı kullanamaz. Davanın bu sebeple
reddi gerekirken mahkemece, zaruret hali olmadığından bahisle davanın
reddedilmesi, aksi durumda davanın kabulünü gerektireceğinden kabule şayan
olamaz. Ancak yukarıda belirtilen gerekçe ile sonucu doğru olan hükmün
onanması gerekir.
Bu sebeple, mahkeme hükmünün açıklanan nedenlerle gerekçe
değiştirilerek ONANMASINA 18.12.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA