kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/12092 E., 1995/12808 K.

KAMULAŞTIRILAN GAYRİ MENKULÜN TESCİLİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/12092 1995/12808

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde Kamulaştırma Kanununun 16. maddesine göre tescil
İstenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm
davalılardan İbrahim vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere
kamulaştırma bedelinin koşulsuz ve kısıntısız mal sahibi adına bankaya
yatırılmış mahallinde taşınmaz malın niteliklerinin tesbiti için keşif
yapılarak, bilirkişi raporu alınmış olmasına göre taşınmaz malın idare adına
tesciline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Ancak; tapulu taşınmazın kamulaştırılan kısmının davalı üzerindeki
tapusunun iptali ile davalı idare adına tesciline karar verilmesi gerekirken
sadece “cebri tesciline” denilmesi hükmün infazında tereddüt ve zorluğa sebep
olabileceğinden mahkeme kararının hüküm fıkrasının 1. paragrafının 4.
satırındaki (16. maddesi gereğince) kelimesinden sonra “bu kısma ilişkin
tapunun iptaline” kelimelerinin eklenerek hükmün düzeltilmesine ve
düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, 18.12.1995 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA