kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/12091 E., 1995/12810 K.

KAMU KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/12091 1995/12810

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin arttırılması ile faiz ve
masrafların davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece görevsizlik
nedeniyle dava dilekçesinin reddi cihetine gidilmiş, hüküm taraf vekillerince
temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye devrini düzenleyen 2942
Sayılı Kanunun 30. maddesine göre kamulaştırma kararı kesinleştikten sonra
alıcı idare tarafından aynı maddenin 3. fıkrasına göre değeri tesbit eden
komisyon raporu taşınmaz sahibi idareye verildiği veya tebliğ edildiği
tarihten itibaren 30 gün içinde anlaşmazlığın halli ve bedelin tesbiti için
taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılması gerekir.
Aynı maddeye göre anlaşmazlığın 29.6.1938 gün ve 3533 Sayılı Kanun
hükümlerine göre hakem yolu ile halli mümkün olmayıp yasa istisnai bir durum
öngörmüştür. Bu durumda mahkemece davanın esasına bakılması gerekirken
görevsizlik nedeniyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya
aykırıdır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davacıya iadesine,
18.12.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA