kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 1996/4592 E., 1996/8761 K.

TESPİT GÜNÜNDEKİ HUKUKSAL DURUM

UYUŞMAZLIĞIN TESPİT GÜNÜNDEKİ HUKUKSAL DURUMA GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ

İçtihat Metni


T.C.
YARGITAY
7. Hukuk Dairesi

Esas Karar
1996/4592 1996/8761Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen
hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin kanuni
süresinde olduğu anlaşıldı. Tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu.
Gereği görüşüldü;
Kadastro sırasında 23 parsel sayılı 137.50 m2 yüzölçümündeki taşınmaz
önce Hüdaverdi Mescidi Vakfı adına tesbit edilmiş, bilahare 1948/94 esas
sayılı dosya ile davalı olduğundan sözedilerek malikhanesi açık
bırakılmıştır. Tesbitten sonra davacı Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazine ve
Belediye aleyhine malikhanesi boş bırakılan taşınmazın mülkiyetinin adlarına
tescili için dava açılmıştır. Mahkemece davanın kabulüne, taşınmazın
Hüdaverdi Mescidi Vakfı adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davalı
Belediye Başkanlığı ve Hazine tarafından temyiz edilmiştir.
Kadastro Mahkemesince uyuşmazlığın kadastro tesbit günündeki hukuksal
duruma göre çözümlenmesi zorunludur. Somut olayda kadastro tesbiti 15.3.1948
gününde Hüdaverdi Mescidi Vakfı adına yapılmış ve askı ilan süresi içerisinde
kadastro tesbitine karşı itiraz edilmemiş ve dava da açılmamıştır. Nevarki,
tapu kütüğüne malik hanesi açık bırakılmak suretiyle tescil edilmiştir.
Kadastro tesbit tutanağında sözü edilen 1948/94 esas sayılı dava dosyası ise
tüm araştırmalara rağmen bulunamamıştır. Mahkemece yapılan araştırma,
inceleme ve toplanıp doğru olarak değerlendirilen delillere göre taşınmazın
Hüdaverdi Mescidi Vakfı’na ait olduğu saptanmıştır. Her ne kadar kadastro
tesbitinden sonra taşınmazın Belediye tarafından kamulaştırıldığı dosya
içeriğinden anlaşılmakta ise de yukarıda açıklandığı üzere tesbit günündeki
hukuksal durum esas alınmak suretiyle uyuşmazlık çözümlendiğine göre temyiz
itirazları yerinde görülmemiştir. Kuşkusuz Belediyenin kamulaştırma nedeniyle
taşınmazın tapuda kendi adına intikal ve tescil isteme hakkı bulunmaktadır.
Bu nedenlerle yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün
ONANMASINA hazineden ilam harcı alınmasına yer olmadığına, peşin alınan ilam
harcının mahsubu ile bakiye 232800 liranın Belediye’den alınmasına,
31.10.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA