kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/4536 E., 1996/5433 K.

BOŞANMA

YETKİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
İkinci Hukuk Dairesi

E. 1996/4536
K. 1996/5433
T. 22.5.1996ÖZET : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 9/son maddesi uyarınca, boşanma
davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahı veya eşlerin davadan evvel
son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

(1086 s. HUMK. m. 9/son)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece
verilen hüküm temyiz edilmekle; evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 9/son maddesi, boşanma davalarında yetkili
mahkemenin, davacının ikametgahı veya eşlerin davadan evvel son defa altı
aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir kuralını getirmiştir.
İkametgah, yerleşmek amacı ile oturulan yerdir (MK. 19). Memuriyet gibi
sebeplerle bir yerde oturmak, oranın ikametgah seçildiğini göstermez (MK. 22;
HUMK. 20). Kocanın ikametgahı, kadının ikametgahıdır (MK. m. 21). İkametgaha
nüfus kayıtları karinedir (Nüfus K. 4). Ancak bu karinenin aksi, her türlü
delil ile ispatlanaabilir. Davacı, ikametgahının Pendik’te olduğu yönünde
yeterli delil getirmemiştir. Muhtarlık oturma belgesi, kira sözleşmesi ve
memuriyet tayin belgesi davacının Pendik’te yerleşme amacı ile değil,
memuriyet sebebiyle oturulduğunu gösterir. Davalı, süresinde yetki itirazında
bulunmuştur (HUMK. m. 187/2-195). Kocanın, Şavşat nüfusuna kayıtlı iken,
davadan önce Kartal’a naklettiği görülmektedir. Dava, Kartal’da açılmamıştır.
Davalı doğru olarak son defa altı ay beraber oturdukları Ağrı Mahkemesi’ni
yetkili olarak göstermiştir. O halde mahkemece yapılacak iş, dilekçenin yetki
yönünden reddine karar verip, kesinleşmesi üzerine talep halinde Ağrı
Mahkemesi’ne göndermekten ibarettir. Bu yön gözetilmeden işin esası
incelenmesi ve yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

S o n u ç : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple (BOZULMASINA), bozma
sebebine göre de diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin
harcın yatırana geri verilmesine, 22.5.1996 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA