kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/4500 E., 1996/5131 K.

DOĞALGAZLA FERDİ ISINMA SİSTEMİ

KAT MALİKLERİ KURULU KARARI

MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ

TAZMİNAT DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Onsekizinci Hukuk Dairesi

E. 1996/4500
K. 1996/5131
T. 21.5.1996ÖZET : Anagayrimenkulde kömürle çalışan bir merkezi ısıtma sistemi mevcutken,
kat malikleri; çoğunlukla aldıkları kararla, doğalgazla ferdi ısınmaya
geçmiştir.

Ancak, bu geçişin maliyetinin yüksek olması nedeniyle önceki karardan rücu
edilerek ve ferdi ısınmadan vazgeçilerek doğalgazla merkezi ısınmaya
geçilmesine yasaya aykırılık yoktur. Yalnız, birden fazla bağımsız bölüm
malikinin ferdi ısınma sebebiyle yapmış oldukları harcamadan dolayı şartları
varsa uğradıkları zararların tazminini isteyebilirler.

(634 s. KMK. m. 42) (818 s. BK. m. 42, 43)

Dava dilekçesinde, 23.9.1995 günlü kat malikleri kurulu kararının
geçerliliğinin tesbiti, ferdi ısınma konusunda uygulama yapılmaması için
tedbir verilmesi istenilmiştir. Mahkemece, davanın kabulü cihetine gidilmiş;
hüküm, davalı ve dahili davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün
kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Anagayrimenkulde kömürle çalışan bir merkezi ısıtma sistemi mevcutken, kat
malikleri 5.6.1995 tarihinde yeterli çoğunlukla aldıkları kararla doğalgazla
ferdi ısınmaya geçilmesini kararlaştırmışlar. Ancak daha sonra bu geçişin
maliyetinin yüksek bulunması sebebiyle 23.9.1995 tarihinde yine çoğunlukla
aldıkları kararla önceki karardan rücu ederek ferdi ısınmadan vazgeçmiş,
ancak doğalgazla olmak koşuluyla merkezi ısınmaya devam edilmesini
kararlaştırmışlardır.

Sonraki kararın daha büyük bir çoğunlukla alınmış olması keyfiyeti önceki
kararın sırf bu nedenle geçersiz olmasını gerektirmez ise de, ilk karar
uyarınca ferdi ısınmaya geçmek için bazı teşebbüslerde bulunulmuş, ancak
anagayrimenkulün hiç bir bağımsız bölümünde bu sonucu gerçekleştirmeye
yönelik herhangi bir fiziksel faaliyette bulunulmadığından, kat maliklerinin
önceki karardan vazgeçmiş olmalarında yasaya aykırılık yoktur. Birinci karar
gereği faaliyete geçilmiş ve bir veya birden fazla bağımsız bölüm ferdi
ısınmaya geçmek için tesisat değişikliğine başlamış olsaydı bu suretle
gerçekleşmeye başlamış ferdi sistemden merkezi sisteme geçiş oybirliğini
gerektirirdi. Ancak, bağımsız bölümlerin hiçbirinde böyle bir faaliyette
bulunulmadığı anlaşılmakta olup, bu faaliyete başlamak üzere harcama yapmış
bağımsız bölüm maliklerinin bu nedenle uğradıkları bir zarar varsa koşulların
gerçekleşmesi halinde bunun ayrıca bir tazminata konu olabileceği açıktır.

Bu itibarla, mahkemece verilen karar yukarda açıklanan gerekçe ile ve sonuç
itibariyle doğrudur.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici
sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve
kanuna uygun olan hükmün (ONANMASINA), 21.5.1996 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA