kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

13. Hukuk Dairesi 2001/10791 E., 2002/1588 K.

İCRA İNKAR TAZMİNATI

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

KİRA SÖZLEŞMESİ

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ

E. 2001/10791
K. 2002/1588
T. 12.02.2002

KARAR

Davacı, davalının köy tüzel kişiliğine ait tarlayı 20.10.1997
tarihinde kiraladığını, kira süresinin iki yıl, yıllık kirasının
da 3.500.000.000 lira olduğunu, davalının ilk yıl kirasına
mahsuben 912.500.000 lira ödediğini, ilk yılın kalan kirası ile
ikinci yılın kirasını ödemediğini, Keşan İcra Müdürlüğünün
1999/2118 esas sayılı dosyası ile yaptığı icra takibine borçlu
davalının itiraz ettiğini, icra tetkik merciine yaptığı itirazın
kaldırılması talebinin red edildiğini bildirip, davalının icra
dosyasına vaki itirazının iptaline, %40 icra inkar tazminatının
tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının taşınmazları kiraya verme yetkisinin
olmadığını bildirip, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalının itirazının 3.778.125.000 lira üzerinden
iptaline, %40 icra inkar tazminatının tahsiline, fazla talebin
reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz
edilmiştir.
Davacı, davalı kiracısından kira alacağının tahsili talebiyle
Keşan İcra Müdürlüğünün 1999/2118 esas sayılı dosyası ile icra
takibine geçmiş ve davalının itirazı üzerine takip durmuştur.
Davacı, duran takibin devamını sağlamak için itirazın
kaldırılmasını icra tetkik merciinden istemiş, tetkik merciince
talep red edilmiştir.
Alacaklının, itiraz üzerine duran takibi harekete
geçirebilmesi için borçlunun itirazını hükümden düşürmesi gerekir.
Borçlu itirazı, İ.İ.K.67. maddesine göre iki türlü hükümden
düşürülebilir.İki yoldan biri itirazın mahkemede iptali, diğeri
ise mercice kaldırılması yoludur. Bu iki yoldan birini tercihte
alacaklının seçim hakkı vardır. Bu seçimlik hakkını, tetkik
merciinden itirazın kaldırılması yolunu seçerek kullanan ve talebi
red edilen alacaklı, artık İ.İ.K.67.maddesi uyarınca mahkemeden
itirazın iptalini ve inkar tazminatına hükmolunmasını isteyemez.
Ancak genel hükümler dairesinde alacak davası açabilir.
Olayımızda, icra tetkik merciine müracaat eden alacaklının
itirazın kaldırılması talebi red edildiğine göre, davacı artık
mahkemeden itirazın iptalini isteyemiyeceğinden, davanın reddine
karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve
yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ. Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden
davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine,
97.500.000 lira duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak
davalıya ödenmesine, 12.2.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA