kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

13. Hukuk Dairesi 2001/10753 E., 2001/11414 K.

ATIK SU BEDELİ

İçtihat Metni


T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ


E. 2001/10753
K. 2001/11414
T. 06.12.2001

Davacı İZSU idaresi, kuyu atıksu abonesi olan davalı aleyhine
toplam 624.706.200 TL. lik alacağın tahsili için icra takibi
başlattığını, davalının takibe haksız olarak itiraz ettiğini öne
sürerek, itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, işyerini 28.6.1995 tarihinde kapattığını, bu tarihten
sonraki tahakkuktan sorumlu olmadığını bildirerek davanın reddini
dilemiştir.
Mahkemece atıksu bedelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri
kanununun 44. maddesine göre çevre temizlik vergisine tabi olduğu,
davalıyı bağlayıcı nitelikte atıksu bedelini kabul eden yazılı bir
beyan olmadığı gibi, dava konusu yerle ilgili abone sözleşmesine
de rastlanmadığından davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm davacı İZSU idaresi tarafından temyiz edilmiştir.
2560 sayılı yasa 3305 sayılı yasa uyarınca bütün
büşükşehirlerde uygulanmaktadır. İZSU idaresi 2560 sayılı yasa
hükümlerine göre kurulmuş ve anılan yasa ile atıksular için
tesisler kurmak, tarifeler hazırlamak, kullanma ve atıksular için
para tahsil etmek görev ve yetkisi ile donatılmış; bu yetki adı
geçen idarenin tekeline verilmiştir. Her abonenin kullandığı su
kadar atıksu ürettiği kuşkusuzdur. Davacı idare, bu atıksuları
kanalizasyon vasıtasıyla veya toplanma çukurlarını boşaltmak
suretiyle zararsız bir hale getirecektir. Davalı kuyu suyu
kullanmaktadır. Artezyenden elde edilen suyun kullanımından sonra
oluşan atıksu İZSU vasıtasıyla uzaklaştırılmaktadır. 2560 sayılı
yasanın 618, 9/k, 11/e, 13/a ve 23. maddeleri gereği alınan atıksu
bedeli, hizmet karşılığı alınan bir ücrettir. Kuyu suyu kullanan
davalının re’sen atıksu abonesi sayılması İZSU Tarifeler
Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğidir.
3914 sayılı kanunla, 2464 sayılı Belediye Gelirleri
kanununa 44. maddeden sonra gelmek üzere mükerrer eklenen “Çevre
Temizlik Vergisi başlıklı 44. maddenin ilk fıkrasında “Belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı
atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut,
işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik
vergisine tabidir” 12. fıkrasında ise “Belediyeler atıksu ile
ilgili olarak da katı atıklarla ilgili tarifede yer alan bina
gruplarını topluca veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve su
tüketim bedelini aşmamak üzere meclislerince belirlenecek miktarda
çevre temizlik vergisi alırlar. Atıksu ile ilgili çevre temizlik
vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahaakkuk etmiş
sayılır ve bu bedel ile birlikte tahsil edilir. Su ve kanalizasyon
hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan belediyelerde ise,
atıksu bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama kendi
kanunlarındaki hükümlere tabidir” şeklinde yazılıdır. Anılan
maddenin son fıkrası hükmüne dayanılarak Maliye Bakanlığınca
8.1.1994 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri
kanunu Genel Tebliğin 9. maddesinde de yasanın 44. maddesinin 12.
fıkrasıyla ilgili açıklama yapılırken “halen atıksu bedeli almakta
olan Belediyelerce ayrıca bu verginin alınmayacağı”
belirtilmiştir. Bu durum karşısında davacının talep ettiği atıksu
ücreti, Çevre Temizlik Vergisi değil, hizmet karşılığı alınan
ücrettir. 2560 sayılı yasa ve İZSU Tarifeler Yönetmeliği uyarınca
atıksu abonesi olan davalının atıksu bedelinden sorumlu olduğu
kuşkusuzdur. Mahkemece işin esası incelenerek taraf delileri
toplanmak suretiyle bilirkişi incelemesi yaptırılarak davalının
sorumlu olacağı atıksu miktarı saptanmalı hasıl olacak sonuca
uygun bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde
hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Açıklanan gerekçelerle temyiz olunan kararın davacı
İZSU idaresi yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde
iadesine, 6.12.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA