kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

16. Hukuk Dairesi 2001/10684 E., 2002/1630 K.

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
16. Hukuk Dairesi

E. 2001/10684
K. 2002/1630
T. 05.03.2002

YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; duruşma için belli edilen gün ve saatte temyiz edenlerden M.Ö. ve davacılar vekili Avukat C.K. ile
Hazine vekili Avukat F.T. geldiler. Gelenlerin yüzlerine karşı duruşmaya başlandı. Tarafların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmanın bittiği bildirildi. Süresi içinde inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Davacılar tarafından S. ve T. Köyleri arasında yenileme dışı boşluk olarak bırakılan alanın adlarına tescili gerektiği iddiasıyla açılan dava sırasında müdahiller kendi taşınmazlarının da nazara alınması gerektiğini ileri sürerek davaya katılmışlardır. Mahkemece diğer davaların tefrikine, müdahiller yönünden görevsizliğe dair verilen hüküm; müdahiller, tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz istemi görevsizlik kararına ilişkindir. Taşınmaz mallara ilişkin davaların bulundukları yer mahkemesinde görülmesi gerekir (HUMK.nun mad.13). Kanunda öngörülen yetki kesin yetkidir. Mahkemece taşınmaz A. ilçesinde bulunduğu halde B. Mahkemesinin görevli olduğu belirtilerek karar verilmesi isabetli değildir. Mahkemece dosyanın B. Mahkemesine gönderilmesi görevsizlik olarak nitelendirilmiş ise de verilen karar yetkisizlik kararı niteliğindedir. Öte yandan, 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanunda yenilemenin teknik çalışmalara ilişkin olduğu açıklanmıştır. Buna karşılık kadastro davaları taşınmazın geometrik ve hukuki durumunun saptanması ile ilgilidir. Her iki davanın niteliği ve içeriği farklı olduğundan davaların birleştirilmesi mümkün değildir. Hukuki ve geometrik durum kesinleşmedikçe paftaların yenilenmesinden de söz edilemez. Hal böyle olunca, tarafların iddia ve savunmalarına ilişkin tüm deliller toplanarak ve birlikte değerlendirilerek uyuşmazlığın 2859 sayılı Kanun çerçevesinde çözümlenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olduğundan temyiz itirazlarının kabulü ile
hükmün BOZULMASINA, 5.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA